TNN online เปิด 23 รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

TNN ONLINE

สังคม

เปิด 23 รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

เปิด 23 รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

เปิด 23 รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

ที่ประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทย เลือก “แพทองธาร ชินวัตร” หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย เป็น หัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่  


สำหรับ รายชื่อคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย  จำนวน 23 คน ประกอบด้วย


1. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร  หัวหน้าพรรค

 2. รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์  ศิรินิล  รองหัวหน้าพรรค   

 3. นายจุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์   รองหัวหน้าพรรค  

 4. นายโอชิษฐ์  เกียรติก้องชูชัย รองหัวหน้าพรรค  

 5. นางสาวจิราพร สินธุไพร   รองหัวหน้าพรรค  

 6. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ  รองหัวหน้าพรรค  

 7. นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล   รองหัวหน้าพรรค  

 8. นายสรวงศ์ เทียนทอง   เลขาธิการพรรค   

 9. นางสาวศรีญาดา  ปาลิมาพันธ์  รองเลขาธิการพรรค  

 10. นางสาวลิณธิภรณ์  วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรค  

 11. นายศรัณย์  ทิมสุวรรณ   รองเลขาธิการพรรค  

 12. นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์  เหรัญญิกพรรค   

 13. นายณณัฏฐ์ หงส์ชูเวช   นายทะเบียนสมาชิกพรรค  

 14. นายดนุพร  ปุณณกันต์   โฆษกพรรค   

 15. นางสาวธีรรัตน์  สำเร็จวาณิชย์  กรรมการบริหาร  

 16. นายวรวงศ์ วรปัญญา   กรรมการบริหาร  

 17. นายพชร  จันทรรวงทอง  กรรมการบริหาร   

 18. นายนิกร  โสมกลาง   กรรมการบริหาร   

 19. นายธิติวัฐ  อดิศรพันธ์กุล  กรรมการบริหาร   

 20. นายจเด็ศ จันทรา   กรรมการบริหาร   

 21. นายพลนชชา จักรเพ็ชร   กรรมการบริหาร   

 22. นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ  กรรมการบริหาร   

 23. นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร  กรรมการบริหาร

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง