TNN online นายกฯ ส่งคำไว้อาลัย ในการ ถึงแก่อนิจกรรมของจุฬาราชมนตรี

TNN ONLINE

สังคม

นายกฯ ส่งคำไว้อาลัย ในการ ถึงแก่อนิจกรรมของจุฬาราชมนตรี

 นายกฯ ส่งคำไว้อาลัย ในการ ถึงแก่อนิจกรรมของจุฬาราชมนตรี

คำไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พุทธศักราช ๒๕๖๖

        ในนามรัฐบาลและชาวไทยทุกคน ขอแสดงความเสียใจในการถึงแก่อนิจกรรมของนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีคนที่ ๑๘ ของประเทศไทย ตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ได้สร้างคุณูปการด้านศาสนาอิสลามไว้บนแผ่นดินไทยนานัปการ ท่านส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น จัดตั้งสถาบันวะสะฏียะฮ์ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักศาสนิกชนของศาสนาอิสลามแห่งสายกลาง ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้นับถือต่างศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม จัดตั้งสภาเครือข่ายด้านมนุษยธรรมเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อเพื่อนมนุษย์ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ส่งเสริมชมรมผู้นำศาสนาอิสลามรุ่นใหม่ เพื่อให้เข้าใจหลักคำสอนทางศาสนา สังคม วัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเชื่อหลากหลาย ตลอดจนโครงการอื่น ๆ อีกมากมายที่ฝากให้ชาวไทยมุสลิมรุ่นต่อไปได้สานต่อ โดยล้วนเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานตามนโยบายด้านศาสนาและสันติสุขแห่งสังคมไทย รวมถึงแนวทางการดำรงชีวิตของท่านจะเป็นแบบอย่างแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมตลอดไป

 

        ในวาระที่ท่านได้กลับไปสู่ความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้า ขอให้องค์อัลลอฮ์ ทรงตอบรับความดีงามที่ท่านได้ประกอบไว้ขณะที่ท่านดำรงชีวิตอยู่ และขอได้โปรดรับดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของท่านให้พำนักอยู่ในสรวงสวรรค์ด้วยเถิด

 

นายเศรษฐา ทวีสิน

นายกรัฐมนตรี


 นายกฯ ส่งคำไว้อาลัย ในการ ถึงแก่อนิจกรรมของจุฬาราชมนตรี


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง