TNN ผู้สมัคร สว. คุณสมบัติผ่าน 4.6 หมื่นราย ปัดตกกว่า 2 พันราย

TNN

การเมือง

ผู้สมัคร สว. คุณสมบัติผ่าน 4.6 หมื่นราย ปัดตกกว่า 2 พันราย

ผู้สมัคร สว. คุณสมบัติผ่าน 4.6 หมื่นราย ปัดตกกว่า 2 พันราย

กกต. เผย "สมัคร สว." ขาดคุณสมบัติถูกปัดตกรอบแรกกว่า 2 พันราย จาก 48,117 ราย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับอำเภอ ซึ่งผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร การถูกจำกัดสิทธิ และการสมัคร 1 กลุ่ม หรือ 1 อำเภอ จากที่เปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 20-24 พ.ค.67 นั้น ล่าสุดผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอ ได้สั่งไม่รับสมัครรวม 2,020 ราย


- จำนวนผู้มายื่นใบสมัคร (20-24 พ.ค.67)  48,226 ราย

- จำนวนผู้ที่ผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอได้ออกใบรับใบสมัครให้ (24 พ.ค.67)  48,117 ราย

- จำนวนผู้ที่ผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอประกาศรายชื่อเป็นผู้สมัคร (29 พ.ค.67)    46,206 ราย

- จำนวนผู้ที่ผู้อำนวยการเลือกระดับอำเภอสั่งไม่รับสมัคร   2,020 ราย


โดยผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอจะต้องประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบทุกกลุ่มอาชีพในเขตอำเภอ แยก เป็นรายกลุ่ม โดยมีหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ซึ่งเรียงลำดับตามตัวอักษรของชื่อตัวผู้สมัครของแต่ละกลุ่ม ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้สมัคร อายุ อาชีพ และวุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ศาลา

กลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สถานที่เลือก และจัดทำข้อมูลเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


ในการนี้ สำนักงาน กกต.จะเร่งเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็น สว.ระดับอำเภอ ทางเว็บไชต์ของสำนักงานฯ www.ect.go.th และแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) โดยประชาชนสามารถดูรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็น สว.และข้อมูลแนะ นำตัวผู้สมัคร (สว.3)  จากช่องทางดังกล่าวโดยเร็วต่อไป


ทั้งนี้ หากผู้สมัครผู้ใดไม่มีชื่อในประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ให้บุคคลนั้นมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน 3 วันนับแต่วันที่ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในการดำเนินกระบวนพิจารณา


ผู้สมัคร สว. คุณสมบัติผ่าน 4.6 หมื่นราย ปัดตกกว่า 2 พันราย


ผู้สมัคร สว. คุณสมบัติผ่าน 4.6 หมื่นราย ปัดตกกว่า 2 พันราย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง