TNN ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องนายกฯ ตั้ง “พิชิต” เป็นรัฐมนตรี แต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

TNN

การเมือง

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องนายกฯ ตั้ง “พิชิต” เป็นรัฐมนตรี แต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องนายกฯ ตั้ง “พิชิต” เป็นรัฐมนตรี แต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้อง 40 สว. กรณีตั้ง “พิชิต ชื่นบาน” เป็นรัฐมนตรี แต่ไม่สั่งให้นายกรัฐมนตรี หยุดปฏิบัติหน้าที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ ประชุมปรึกษาคดีที่ประธานวุฒิสภา ยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตาม รัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบ มาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ผู้ถูกร้องที่ 1 และ นายพิชิต ชื่นบาน รัฐมนตรีสำนักนายกฯ ผู้ถูกร้องที่ 2 สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตาม รัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) (5) หรือไม่


ผลการประชุม ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่า กรณีเป็นไปตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 วรรคหนึ่ง และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (9) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก (6 ต่อ 3)  มีคำสั่งรับคำร้องผู้ถูกร้องที่ 1 ไว้พิจารณา และให้ผู้ถูกร้องที่ 1 ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 54


สำหรับกรณีของผู้ถูกร้องที่ 2 ได้มีคำร้องของผู้ถูกร้องที่2 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 แจ้งว่า เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ผู้ถูกร้องที่ ได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า


เมื่อความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องที่ 2 สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (2) กรณีไม่มีเหตุที่จะต้องวินิจฉัยคดีต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 51 ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก (8 ต่อ1) มีคำสั่งไม่รับคำร้องเฉพาะส่วนของผู้ถูกร้องที่ 2 ไว้พิจารณาวินิจฉัย


ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีขอให้ผู้ถูกร้องที่ 1 หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 82 วรรคสอง แล้วเห็นว่า ข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้อง ในชั้นนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก (5ต่อ 4)  ไม่สั่งให้ผู้ถูกร้องที่ 1 หยุดปฏิบัติหน้าที่แจ้งให้คู่กรณีทราบ


ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องนายกฯ ตั้ง “พิชิต” เป็นรัฐมนตรี แต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่


ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องนายกฯ ตั้ง “พิชิต” เป็นรัฐมนตรี แต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

ศาลรัฐธรรมนูญ รับคำร้องนายกฯ ตั้ง “พิชิต” เป็นรัฐมนตรี แต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

ภาพจาก รัฐบาลไทย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง