TNN ผู้สมัครสว. ต้องมีคุณสมบัติอะไร? กกต. เผยข้อกำหนดเคร่งครัด

TNN

การเมือง

ผู้สมัครสว. ต้องมีคุณสมบัติอะไร? กกต. เผยข้อกำหนดเคร่งครัด

ผู้สมัครสว. ต้องมีคุณสมบัติอะไร? กกต. เผยข้อกำหนดเคร่งครัด

ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ชุดใหม่ ต้องมีคุณสมบัติอะไร? กกต. เผยข้อกำหนดเคร่งครัด ไม่มีลักษณะต้องห้าม

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ( กกต.) ประกาศรายละเอียดคุณสมบัติการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ ( สว. ) เตรียมความพร้อมเนื่องจากสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันกำลังจะหมดวาระในวันที่ 10 พ.ค.2567 แนะตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 


1.มีสัญชาติไทยโดยการเกิด

2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีในวันสมัครรับเลือก

3.มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือทำงานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี


ผู้สมัครต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง 


เป็นบุคคลซึ่งเกิดในอำเภอที่สมัครรับเลือก  มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก

ทำงานอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก เคยทำงานหรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือก แล้วแต่กรณีเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี  เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในอำเภอที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปีการศึกษา


ผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) 


จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิ พ.ศ. 2561หากผู้ใดฝ่าฝืน รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกไม่ว่าเพราะเหตุใด ได้สมัครรับเลือกต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 20 ปี


นอกจากนี้ผู้ใดรับรองหรือเป็นพยานซึ่งลงลายมือชื่อรับรองเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นมีกำหนด 5 ปี 


ผู้ที่สนใจและประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สามารถขอรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือปรึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิ รวมถึงกลุ่มสาขาอาชีพที่จะสมัคร ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด


ภาพจากทำเนียบรัฐบาล 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง