TNN online ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง-ผู้ว่าราชการจังหวัด 24 ราย

TNN ONLINE

การเมือง

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง-ผู้ว่าราชการจังหวัด 24 ราย

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง-ผู้ว่าราชการจังหวัด 24 ราย

ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการระดับสูง-ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 24 ราย

ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการระดับสูง-ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 24 ราย 


18 กันยายน 2566 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง-ผู้ว่าราชการจังหวัด จำนวน 24 ราย ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้


1. นายชํานาญวิทย์ เตรัตน์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง

2. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตําแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และแต่งตั้ง ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง

3. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม พ้นจากตําแหน่งรองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานปลัดกระทรวง

4. นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สํานักงาน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5. นายสนั่น พงษ์อักษร พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักงานปลัดกระทรวง

6. นายชลธี ยังตรง พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงานปลัดกระทรวง

7. นายสุภกิณห์ แวงชิน พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก สํานักงานปลัดกระทรวง

8. นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํา งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช สํานักงานปลัดกระทรวง

9. นายทวี เสริมภักดีกุล พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ สํานักงานปลัดกระทรวง

10. นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ สํานักงาน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สํานักงานปลัดกระทรวง

11. นายภาสกร บุญญลักษม์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี สํานักงานปลัดกระทรวง

12. นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา สํานักงานปลัดกระทรวง

13. นายโสภณ สุวรรณรัตน์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต สํานักงานปลัดกระทรวง

14. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม สํานักงานปลัดกระทรวง

15. นายอําพล พงศ์สุวรรณ พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา สํานักงานปลัดกระทรวง

16. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง

17. นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน ปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานปลัดกระทรวง

18. นายสมนึก พรหมเขียว พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สํานักงานปลัดกระทรวง

19. นายศักระ กปิลกาญจน์พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง สํานักงาน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล สํานักงานปลัดกระทรวง

20. นายผล ดําธรรม พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สํานักงาน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร สํานักงานปลัดกระทรวง

21 นายบัญชา เชาวรินทร์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก สํานักงานและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง

22. นายเจษฎา จิตรัตน์ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สํานักงาน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี สํานักงานปลัดกระทรวง

23. นายพิริยะ ฉันทดิลก พ้นจากตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง สํานักงานปลัดกระทรวง

24. นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ พ้นจากตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ สํานักงาน และแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี สํานักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไปภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง