TNN online วุฒิสภาเห็นชอบ "อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์" นั่งอัยการสูงสุด

TNN ONLINE

การเมือง

วุฒิสภาเห็นชอบ "อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์" นั่งอัยการสูงสุด

วุฒิสภาเห็นชอบ อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ นั่งอัยการสูงสุด

วุฒิสภาเห็นชอบ "อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์" ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ด้วยคะแนนเห็นชอบ 193 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง

วุฒิสภาเห็นชอบ "อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์" ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ด้วยคะแนนเห็นชอบ 193 เสียง ไม่เห็นชอบ 1 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง

5 กันยายน 2566 ที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่ 14 ได้มีมติให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 โดยมีการเสนอชื่อ นายอำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ รักษาการในตำแหน่ง รองอัยการสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 201 คน ผลการออกเสียงลงคะแนนให้ความเห็นชอบ 193 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 1 เสียง และไม่ออกเสียง 7 เสียง จึงได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะนำความขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อนแต่งตั้งต่อไปวุฒิสภาเห็นชอบ อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ นั่งอัยการสูงสุด ภาพจากสำนักอัยการสูงสุด

 

เปิดประวัติอัยการสูงสุด "อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์"

นายอำนาจ เกิดวันที่ 16 พ.ย.2501 อายุ 64 ปี จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา


-ปี 2523 นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-ปี 2525 เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
-ปี 2528 นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-ปี 2554 หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมชั้นสูง (ยรส.3) สำนักงานกิจการยุติธรรม
-ปี 2562 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 24 (บ.ย.ส.24) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ้ายตุลาการศาลยุติธรรม
-ปี 2564 หลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมชั้นสูง รุ่นที่ 11 (นบยส.11) สำนักงานอัยการสูงสุด
-ปี 2565 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย "นธป." รุ่นที่ 10 สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ


ประวัติการทำงาน

เริ่มรับราชการปี 2528 สำนักงานคดีอาญา สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน (จังหวัดอำนาจเจริญ) สำนักงานนโยบาย ยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
-ปี 2561 รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
-ปี 2563 อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอัยการสูงสุด
-ปี 2564 อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ
-ปัจจุบันอธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ รักษาการในตำแหน่ง รองอัยการสูงสุด


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ


-ปี 2556 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
-ปี 2551 มหาวชิรมงกุฎ
-ปี 2548 เหรียญจักรพรรดีมาลา


วุฒิสภาเห็นชอบ อำนาจ เจตน์เจริญรักษ์ นั่งอัยการสูงสุด ภาพจาก สำนักอัยการสูงสุด

 
ที่มา สำนักอัยการสูงสุด

ภาพจาก สำนักอัยการสูงสุด / TNN Onlineข่าวแนะนำ