TNN online โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภา

TNN ONLINE

การเมือง

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภา

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

1. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร

2. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง

3. นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เป็นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง

จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามความใน

มาตรา 116 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม พุทธศักราช2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภา

ข้อมูลจาก ราชกิจจานุเบกษา


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง