TNN online ราชกิจจา ประกาศคำสั่งตั้ง ‘แสวง บุญมี’ เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่

TNN ONLINE

การเมือง

ราชกิจจา ประกาศคำสั่งตั้ง ‘แสวง บุญมี’ เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่

ราชกิจจา ประกาศคำสั่งตั้ง ‘แสวง บุญมี’ เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่

ราชกิจจา ประกาศคำสั่งตั้ง ‘แสวง บุญมี’ ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง

22 เมษายน ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คําสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ 368/2565 เรื่อง แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 52 มาตรา 54 และมาตรา 55แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 ประกอบข้อ 11 และข้อ 13 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการได้มาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง พ.ศ.2560 และสัญญาจ้างเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 จึงแต่งตั้ง นายแสวง บุญมี ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2570 สั่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565


อิทธิพร บุญประคองราชกิจจา ประกาศคำสั่งตั้ง ‘แสวง บุญมี’ เป็นเลขาธิการ กกต.คนใหม่


ข่าวแนะนำ