TNN online หวยแบบใหม่ L6 และ N3 ซื้ออย่างไร เริ่มขายเมื่อไหร่ ?

TNN ONLINE

ตรวจหวยงวดล่าสุด

หวยแบบใหม่ L6 และ N3 ซื้ออย่างไร เริ่มขายเมื่อไหร่ ?

หวยแบบใหม่ L6 และ N3 ซื้ออย่างไร เริ่มขายเมื่อไหร่ ?

สลากกินแบ่งรัฐบาล รูปแบบใหม่ L6 และ N3 ซื้ออย่างไร เริ่มขายเมื่อไหร่? กำหนดหมายเลขล่วงหน้าได้ไหม?

สลากกินแบ่งรัฐบาล รูปแบบใหม่ L6 และ N3 ซื้ออย่างไร เริ่มขายเมื่อไหร่? กำหนดหมายเลขล่วงหน้าได้ไหม?

ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดย พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เห็นชอบร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศ รวม 3 ฉบับ ประกอบด้วย


1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสมทบเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก (N3) พ.ศ. ....


2. ร่างประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก (L6)


3. ร่างประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่อง กำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข 3 หลัก (N3) ตามมติ ครม. ที่เห็นชอบในหลักการการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก และสลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวเลข 3 หลัก ไปเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566


เริ่มขายเมื่อใด


สำหรับขั้นตอนภายหลังจากที่ ครม. มีมติเห็นชอบแล้ว สำนักงานสลากฯ เตรียมนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อทราบ และประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลลงนามในประกาศให้มีผลบังคับใช้ 


โดยคาดว่าสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก จะสามารถดำเนินการได้ภายในปี 2566 ขณะที่สลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข 3 หลัก คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในปี 2567 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดเตรียมแนวทางดำเนินการให้มีความพร้อมมากที่สุด


การกำหนดประเภทและรูปแบบสลากกินแบ่งรัฐบาล 6 หลัก (L6) วิธีการจำหน่ายและการซื้อสลากยังเป็นรูปแบบเดิม ผู้ซื้อและตัวแทนจำหน่ายสลากเดิม จะไม่ได้รับผลกระทบ เพียงแต่เป็นการปรับกระบวนการทำงานให้คล่องตัวมากขึ้น เพื่อรองรับการจำหน่ายสลากดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นในระยะต่อไป อีกทั้งไม่ต้องพิมพ์สลากเป็นแบบใบเพื่อมาสแกนเข้าระบบก่อน สามารถจำหน่ายสลากดิจิทัลได้ทันทีในจำนวนที่เหมาะสม โดยไม่มีกรอบดำเนินการ 100 ล้านใบเป็นตัวกำหนด เช่น ปัจจุบันขายสลากรูปแบบใบ 80.4 ล้านฉบับ และ ดิจิทัล 19.6 ล้านฉบับ ก็สามารถเพิ่มสลากดิจิทัลอีกได้ โดยไม่ต้องไปรอลดสัดส่วนสลากแบบใบอีกต่อไป และที่สำคัญ


สำหรับการจำหน่ายสลากดิจิทัลที่จำหน่ายบนแอปพลิเคชันเป๋าตังในปี 2566 ยังเป็นไปตามแนวทางที่ประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ที่มีนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธาน โดยคาดว่าจะจำหน่ายได้ไม่น้อยกว่า 25-30 ล้านใบต่องวด จากปัจจุบันอยู่ที่ 19.6 ล้านฉบับ ซึ่งจะพิจารณาให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ซื้อ และความต้องการขายให้เหมาะสม


ช่องทางการซื้อ


- รูปแบบสลาก L6 กำหนดเป็นสลากประเภทไม่สมทบเงินรางวัล (หากงวดใดไม่มีผู้ถูกรางวัล ให้นำเงินรางวัลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน) มีการจำหน่ายทั้งแบบใบและแบบดิจิทัล ซึ่งรูปแบบดิจิทัลจำหน่ายผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยออกรางวัลทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือน


- รูปแบบสลาก N3 มีการจำหน่ายเฉพาะรูปแบบแบบดิจิทัลเท่านั้น ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยออกรางวัลทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือนรูปแบบสลาก L6


กำหนดเป็นสลากประเภทไม่สมทบเงินรางวัล (หากงวดใดไม่มีผู้ถูกรางวัล ให้นำเงินรางวัลส่งเป็นรายได้แผ่นดิน) มีการจำหน่ายทั้งแบบใบและแบบดิจิทัล ซึ่งรูปแบบดิจิทัลจำหน่ายผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยออกรางวัลทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือน สำหรับสลาก L6 ประกอบด้วยหมายเลข 6 หลัก แต่ละหลัก มี 10 หมายเลข ตั้งแต่ 0 ถึง 9 (000000 – 999999) โดยกำหนดหมายเลขไว้ล่วงหน้า ซึ่งเป็นรูปแบบเดียวกับที่สำนักงานสลากดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน แต่สลากแบบดิจิทัลจะไม่มีการพิมพ์สลากและไม่มีการสแกนภาพสลาก


รูปแบบสลาก N3


เป็นสลากประเภทสมทบเงินรางวัล (สมทบได้ไม่เกิน 1 งวด หากไม่มีผู้ถูกรางวัลอีกให้นำเงินสมทบเงินรางวัล ในงวดก่อนหน้าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน) มีการจำหน่ายเฉพาะรูปแบบแบบดิจิทัลเท่านั้น ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยออกรางวัลทุกวันที่ 1 และวันที่ 16 ของเดือน สำหรับสลาก N 3 เป็นสลากรูปแบบใหม่ ประกอบด้วยหมายเลขให้เลือก 3 หลัก แต่ละหลักมี 10 หมายเลข ตั้งแต่ 0 ถึง 9 (000 – 999) 

โดยไม่กำหนดหมายเลขไว้ล่วงหน้า ผู้ซื้อสามารถเลือกหมายเลขแต่ละหลักให้ครบ 3 หลัก และสามารถเลือกหมายเลขแต่ละหลักซ้ำกันได้
ที่มา กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance 

ภาพจาก ไทยคู่ฟ้า / TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง