TNN วันวิสาขบูชา 2567 วันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก

TNN

ไลฟ์สไตล์

วันวิสาขบูชา 2567 วันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก

วันวิสาขบูชา 2567 วันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก

ความสำคัญและกิจกรรมวันวิสาขบูชา: วันสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก

วันวิสาขบูชาถือเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับชาวพุทธทั่วโลก เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยในปี พ.ศ. 2567 นี้ วันวิสาขบูชาตรงกับวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติ


เหตุการณ์สำคัญในวันวิสาขบูชา


วันประสูติ: เจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่สวนลุมพินีวัน เมืองกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ (ปัจจุบันคือประเทศเนปาล) เมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 80 ปี

วันตรัสรู้: หลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ออกผนวชและบำเพ็ญเพียรเป็นเวลา 6 ปี ในที่สุดก็ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม แคว้นมคธ (ปัจจุบันคือรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย) เมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 45 ปี

วันปรินิพพาน: หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลา 45 ปี ในที่สุดได้เสด็จดับขันธปรินิพพานที่สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา แคว้นมัลละ (ปัจจุบันคือรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย) เมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 1 ปี


กิจกรรมสำคัญในวันวิสาขบูชา


ในวันวิสาขบูชา ชาวพุทธนิยมร่วมกันประกอบพิธีและกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการบูชาและรำลึกถึงพระพุทธคุณ ดังนี้


ตักบาตร: การถวายอาหารแด่พระสงฆ์ เพื่อเป็นการทำบุญและสืบทอดพระพุทธศาสนา

เวียนเทียน: การเดินเวียนรอบพระอุโบสถหรือพระเจดีย์ 3 รอบ โดยถือดอกไม้ธูปเทียน พร้อมกับสวดมนต์ เพื่อรำลึกถึงพระพุทธคุณ

ฟังธรรม: การฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า

ปฏิบัติธรรม: การนั่งสมาธิ เดินจงกรม หรือการปฏิบัติธรรมอื่นๆ เพื่อฝึกจิตใจให้สงบและเกิดปัญญา

รักษาศีล: การรับศีล 5 หรือศีล 8 และตั้งใจงดเว้นจากการกระทำบาป เพื่อชำระกายวาจาให้บริสุทธิ์

ปล่อยนกปล่อยปลา: การปล่อยสัตว์ที่ถูกจับมาขัง เพื่อให้มีชีวิตอิสระ เป็นการแสดงความเมตตากรุณาและสร้างบุญกุศล


นอกจากนี้ ในช่วงวันวิสาขบูชา วัดวาอารามและศูนย์พุทธศาสนาทั่วประเทศไทยและทั่วโลกยังมีการจัดกิจกรรมและพิธีการต่างๆ เพื่อเฉลิมฉลองและรำลึกถึงวันสำคัญนี้ โดยมีทั้งการแสดงพระธรรมเทศนา การจัดนิทรรศการ รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อการกุศล เช่น การบริจาคโลหิต การแจกอาหารและสิ่งของแก่ผู้ยากไร้ เป็นต้น


สรุป: วันวิสาขบูชาจึงเป็นวันสำคัญที่ชาวพุทธทั่วโลกพึงร่วมกันบำเพ็ญกุศล ทำความดี และปฏิบัติธรรม เพื่อรำลึกถึงพระพุทธคุณและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป โดยแต่ละคนสามารถร่วมทำบุญและร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ตามกำลังศรัทธา ไม่ว่าจะที่วัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเองและสังคมส่วนรวม

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง