TNN online 5 อันดับโรคมะเร็งพบมากในคนไทย เปิดสถิติป่วยรายใหม่ถึง 1.4 แสนคนต่อปี

TNN ONLINE

Health

5 อันดับโรคมะเร็งพบมากในคนไทย เปิดสถิติป่วยรายใหม่ถึง 1.4 แสนคนต่อปี

5 อันดับโรคมะเร็งพบมากในคนไทย เปิดสถิติป่วยรายใหม่ถึง 1.4 แสนคนต่อปี

กรมการแพทย์ เปิด 5 อันดับแรกโรคมะเร็งที่พบมากในคนไทย สถิติจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ 140,000 คน/ปี หรือ 400 คน/วัน

"โรคมะเร็ง" กรมการแพทย์ เปิด 5 อันดับแรกโรคมะเร็งที่พบมากในคนไทย สถิติจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ 140,000 คน/ปี  หรือ 400 คน/วัน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค ทั้ง 7 แห่ง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 15  เพื่อส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและวิทยาการต่างๆ และการนำเสนอผลการศึกษาวิจัย รวมทั้งสนับสนุนให้มีเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคมะเร็งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัญหาด้านสาธารณสุขเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาประเทศ  เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรสำคัญที่ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านต่างๆ  กระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว  จึงได้วางแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และปฏิรูประบบสุขภาพ  ผ่านยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน คือ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ ด้านบริการเป็นเลิศ ด้านบุคลากรเป็นเลิศและบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล  โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ประชาชนสุขภาพดี  เจ้าหน้าที่ มีความสุขและระบบสุขภาพยั่งยืน

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มุ่งพัฒนาการดำเนินงานทุกด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์  ที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค ภายใต้ภารกิจการสร้างและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สมคุณค่า เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและบริการทางการแพทย์ในทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการแพทย์ของประเทศสู่มาตรฐานสากล รวมทั้งพัฒนารูปแบบระบบบริการ Service plan สาขาต่างๆ รวมทั้งสาขาโรคมะเร็งด้วย

ข้อมูลสถิติทะเบียนมะเร็งประเทศไทย

นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ  กล่าวเพิ่มเติมว่า โรคมะเร็งถือเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย จากข้อมูลสถิติทะเบียนมะเร็งประเทศไทย โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติรายงานว่า แต่ละปี จะมีจำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ประมาณ 140,000 คน/ปี  หรือคิดเป็นประมาณ 400 คน/วัน 

โรคมะเร็งที่พบมาก 5 อันดับแรกในคนไทย

นอกจากนั้น ยังพบว่าอัตราการเกิดโรคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัย รวมถึงพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยโรคมะเร็งที่พบมาก 5 อันดับแรกในคนไทย ได้แก่ 

- มะเร็งตับและท่อน้ำดี 

- มะเร็งปอด 

- มะเร็งเต้านม  

- มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

- มะเร็งปากมดลูก

จากปัญหาดังกล่าวจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากสถาบัน  โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกัน ควบคุม และรักษาโรคมะเร็ง ให้เป็นเครือข่ายสุขภาพที่สำคัญ 

ดังนั้น สถาบันมะเร็งแห่งชาติและโรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค ทั้ง 7 แห่ง  ได้แก่  โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี ลพบุรี  ลำปาง  อุบลราชธานี  อุดรธานี  สุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จึงได้จัดการประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติขึ้นทุกๆ ๒ ปี ซึ่งการประชุมวิชาการในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 15

ภายใต้หัวข้อ “Oncology in Agile Era : Challenge, Cure and Care” ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2566    ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์  บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขนักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง  ได้ทราบถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ ในการป้องกันควบคุมและรักษาโรคมะเร็ง พร้อมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์  

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนทั้งสิ้น 810 คนข้อมูลจาก กรมการแพทย์

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง