TNN เลือกตั้ง 2566 ไฟเขียว! เลือกตั้งซ่อมสส.ระยอง เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

TNN

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 ไฟเขียว! เลือกตั้งซ่อมสส.ระยอง เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

เลือกตั้ง 2566 ไฟเขียว! เลือกตั้งซ่อมสส.ระยอง เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง

เลือกตั้ง 2566 ครม.ไฟเขียวเลือกตั้งซ่อมสส. จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง คาดวันเลือกตั้ง 10 กันยายน 66

เลือกตั้ง 2566 ครม.ไฟเขียวเลือกตั้งซ่อมสส.ระยอง เขต 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง คาดวันเลือกตั้ง 10 กันยายน 66


น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า  ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 8 สิงหาคม 2566  ได้อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่าง  พ.ศ....

โดยความจำเป็นในการออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง นี้ เนื่องด้วยนายนครชัย ขุนณรงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดระยอง  เขตเลือกตั้งที่ 3 ได้มีหนังสือลาออกจากการเป็น สส. ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2566 เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101(3)

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 105 วรรคหนึ่ง (1) ได้กำหนดให้ในกรณีที่ สส. ที่มาจากการแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใด นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎรหรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร  ให้ดำเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้ง สส. แทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

ดังนั้น เพื่อให้การเลือกตั้ง สส. จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่างเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จึงได้ยกร่าง พ.ร.ฎ. ให้มีการเลือกตั้ง และร่างแผนการจัดการเลือกตั้งขึ้นและเสนอต่อ ครม.

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า  สำหรับร่างแผนการจัดการเลือกตั้ง สส. จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3 แทนตำแหน่งที่ว่างนั้น มีลำดับสำคัญ อาทิ 

- วันที่ 14 สิงหาคม 2566 เป็นวันสุดท้ายที่คาดว่าพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง จะมีผลใช้บังคับ 

- วันที่ 15 สิงหาคม 2566 กกต. ประกาศกำหนดวันเลือกตั้ง กำหนดวันรับสมัครเลือกตั้ง และเป็นวันสุดท้ายในการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง และรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

- วันที่ 17-21 สิงหาคม 2566  เป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งที่ 3

สำหรับวันที่คาดว่าเป็นวันเลือกตั้งฯ คือวันที่ 10 กันายน 2566  ส่วนวันที่ 11-17 กันยายน 2566 เป็นวันแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ข้อมูลจาก Thaigov

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง