TNN เลือกตั้ง 2566 กกต.รับรองส.ส.ครบ 500 คน เช็กรายชื่อแบบแบ่งเขต-บัญชีรายชื่อ ได้ที่นี่

TNN

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 กกต.รับรองส.ส.ครบ 500 คน เช็กรายชื่อแบบแบ่งเขต-บัญชีรายชื่อ ได้ที่นี่

เลือกตั้ง 2566 กกต.รับรองส.ส.ครบ 500 คน เช็กรายชื่อแบบแบ่งเขต-บัญชีรายชื่อ ได้ที่นี่

เลือกตั้ง 2566 กกต.ประกาศผลรับรองส.ส. รวมจำนวน 500 คน เช็กรายชื่อแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ ได้ที่นี่

เลือกตั้ง 2566 กกต.ประกาศผลรับรองส.ส. รวมจำนวน 500 คน เช็กรายชื่อแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ ได้ที่นี่


ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ รวมจำนวน 500 คน

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้ง นั้น


คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม และได้รับผลรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและได้คำนวณสัดส่วนเพื่อหาผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 100 คน


รับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ในการนี้ จึงขอแจ้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามประกาศดังกล่าว รับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา08.30 - 16.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในกรณีที่ผู้สมัคร ไม่สามารถมารับหนังสือรับรองได้ด้วยตัวเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาในวันดังกล่าวด้วย


ทั้งนี้ ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว ถ้ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง หรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่น คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องยื่น

คำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น    


ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ รวมจำนวน 500 คน


ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ คลิกที่นี่

ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง คลิกที่นี่


เลือกตั้ง 2566 กกต.รับรองส.ส.ครบ 500 คน เช็กรายชื่อแบบแบ่งเขต-บัญชีรายชื่อ ได้ที่นี่ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ภาพจาก TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง