TNN online เลือกตั้ง 2566 กกต.เปิด "สูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ" คิดอย่างไรดูที่นี่!

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 กกต.เปิด "สูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ" คิดอย่างไรดูที่นี่!

เลือกตั้ง 2566 กกต.เปิด สูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ คิดอย่างไรดูที่นี่!

เลือกตั้ง 2566 กกต. เปิด "สูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ" คิดอย่างไรถึงจะได้ผลลัพธ์

เลือกตั้ง 2566 กกต. เปิด "สูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับ" คิดอย่างไรถึงจะได้ผลลัพธ์


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การคำนวณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายซื่อ โดยมีรายละเอียด ดังนี้


1. ให้รวมผลคะแนนทั้งหมดที่ทุกพรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อทั้งประเทศ


2. นำคะแนนรวมจากข้อ 1. หารด้วย 100 ผลลัพธ์ที่ได้ให้ถือเป็นคะแนนเฉลี่ยต่อ สมาซิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 1 คน ผลคะแนนที่ทุกพรรคการเมืองได้รับจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายซื่อ = คะแนนเฉลี่ยต่อ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ 1 คนเลือกตั้ง 2566 กกต.เปิด สูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ คิดอย่างไรดูที่นี่!

 3. ให้นำคะแนนรวมจากการเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับหารด้วย คะแนนเฉลี่ยตามข้อ 2. ผลลัพธ์ที่ได้เฉพาะส่วนที่เป็นจำนวนเต็มคือจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี รายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้ง 2566 กกต.เปิด สูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ คิดอย่างไรดูที่นี่!

 4. ในกรณีที่จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองได้รับรวมกัน ทุกพรรคการเมืองมีจำนวนไม่ครบ 100 คน ให้พรรคการเมืองที่มีผลลัพธ์ที่เป็นเศษโดยไม่มีจำนวนเต็ม และ พรรคการเมืองที่มีเศษหลังจากการคำนวณตามข้อ 3. พรรคใดเป็นหรือมีเศษจำนวนมากที่สุด ให้ได้รับจำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายซื่ออีก 1 คนเรียงตามลำดับ จนกว่าจะมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองทั้งหมดได้รับรวมกันครบจำนวน 100 คน

ในกรณีที่จำนวน ส .ส. แบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองได้รับรวมกันมีจำนวนไม่ครบ 100 คน ให้พรรคการเมืองที่มีเศษจำนวนมากที่สุด ได้รับจำนวน ส ส. แบบบัญชีรายชื่ออีก 1 คนเรียงตามลำดับ จนกว่าจะมีจำนวน ส ส. แบบบัญชีรายชื่อที่พรรค การเมืองทั้งหมคได้รับรวมกันครบจำนวน 100 คน

5. ในการดำเนินการตามข้อ 4. ถ้าในลำดับใดมีเศษเท่ากันและจะทำให้จำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเกินจำนวน 100 คน ให้ตัวแทนของพรรคการเมืองที่มีเศษเท่ากันจับสลาก ตามวันและเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด เพื่อให้ได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีครบจำนวน และให้ถือว่าผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อผู้สมัครของพรรคการเมืองตามจำนวนที่พรรคการเมือง นั้นได้รับตามผลการคำนวณ ได้รับเลือกตั้งเรียงตามลำดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นจนครบจำนวน


แต่ต้องไม่เกินจำนวนผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อเท่าที่มีอยู่ในแต่ละบัญชี รายชื่อผู้สมัครที่พรรคการเมืองนั้นได้ส่งสมัคร จำนวนที่ยังขาดอยู่ให้เป็นไปตามมาตรา 83 วรรค 4 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564

ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งคำนวณสัดส่วนจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองแล้ว และมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งว่า ผู้สมัครผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องไม่ช้ากว่า 60 วันนับแต่วันเลือกตั้ง

เลือกตั้ง 2566 กกต.เปิด สูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ คิดอย่างไรดูที่นี่!

 

เลือกตั้ง 2566 กกต.เปิด สูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ คิดอย่างไรดูที่นี่!

แฟ้มภาพ TNN Online / รัฐบาล

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง