TNN online เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อสถานที่เลือกตั้ง สำหรับคนพิการ-ทุพพลภาพ-ผู้สูงอายุ

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อสถานที่เลือกตั้ง สำหรับคนพิการ-ทุพพลภาพ-ผู้สูงอายุ

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อสถานที่เลือกตั้ง สำหรับคนพิการ-ทุพพลภาพ-ผู้สูงอายุ

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อสถานที่เลือกตั้งพิเศษ สำหรับคนพิการ-ทุพพลภาพ-ผู้สูงอายุ 28 แห่ง ในพื้นที่ 23 จังหวัด

เลือกตั้ง 2566 ตรวจสอบรายชื่อสถานที่เลือกตั้งพิเศษ สำหรับคนพิการ-ทุพพลภาพ-ผู้สูงอายุ 28 แห่ง ในพื้นที่ 23 จังหวัด


สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 โดยเตรียมการจัดให้มีที่เลือกตั้งพิเศษ สำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ภายใต้รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 92 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้ให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการอำนวยความสะดวกจัดสถานที่ลงคะแนนของบุคคลดังกล่าวไว้เป็นกรณีพิเศษ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประสานไปยังหน่วยงานที่มีสถานสงเคราะห์ของรัฐ ตามประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งจาการสำรวจข้อมูลพบว่ามีสถานที่ที่พร้อมจัดเป็นที่เลือกตั้งพิเศษสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง มีจำนวน 28 แห่ง ในพื้นที่ 23 จังหวัด ดังนี้


สถานที่ที่พร้อมจัดเป็นที่เลือกตั้งพิเศษสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ


1. กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค และสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2

2. จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ สถานสงเคราห์คนชราเฉลิมราชกุมารี

3. จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี

4. จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง

5. จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อำเภอบางละมุง และสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์

6. จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ อำเภอแม่แตง

7. จังหวัดตรัง สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง

8. จังหวัดนครปฐม ได้แก่ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม และสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี             

9. จังหวัดนครพนม ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ อำเภอท่าอุเทน

10 จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว

11. จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ

12. จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี

13. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์

14. จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแกจังหวัดเพชรบุรี

15. จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต

16. จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ สถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคาม

17. จังหวัดยะลา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ

18. จังหวัดลพบุรี ได้แก่ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี

19. จังหวัดลำปาง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุลำปาง

20. จังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่

21. จังหวัดสงขลา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา

22. จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง

23. จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง


สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีรายชื่ออยู่ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนแก่คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ โดยจัดให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

ซึ่งในการช่วยเหลือดังกล่าวให้บุคคลนั้น ได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้น เว้นแต่ลักษณะทางกายภาพ ทำให้คนพิการ หรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุไม่สามารถทำเครื่องหมายลงในบัตรเลือกตั้งได้ 

ในการนี้ให้บุคคลอื่น หรือกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เป็นผู้กระทำการแทน ด้วยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุนั้น โดยให้ถือว่าเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ

สามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.ect.go.th แอปพลิเคชัน Smart Vote สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน 1444
ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ภาพจาก TNN ONLINE (แฟ้มภาพ)

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง