TNN online เลือกตั้ง 2566 "บัวแก้ว" ช่วยแจงปม กกต.ดูงานต่างประเทศ

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 "บัวแก้ว" ช่วยแจงปม กกต.ดูงานต่างประเทศ

เลือกตั้ง 2566 บัวแก้ว ช่วยแจงปม กกต.ดูงานต่างประเทศ

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยการเลือกตั้งปี 2562 ทั้งการจัดส่งบัตรล่าช้า จากระบบคมนาคมขนส่ง ตลอดจนการนำระบบประมวลผลการเลือกตั้งแบบเรียลไทม์มาใช้

นางกาญจนา ภัทรโชค  โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรว่า กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ทำงานร่วมกันมาใกล้ชิดต่อเนื่องตั้งแต่เดือน ต.ค.2565 เพื่อเตรียมการให้คนไทยในต่างประเทศมีโอกาสลงคะแนนใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้ง ทั้งการหารือเรื่องกฎระเบียบ การจัดวิทยากรจาก กกต. บรรยายให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์แก่เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต  และสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเรียบร้อยและถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมาย  มีความโปร่งใส รวมถึงป้องกันความผิดพลาดต่างๆ   โดยได้เตรียมพร้อมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง การจัดคูหา เตรียมการจัดส่งบัตร ประสานงานกับไปรษณีย์และสายการบิน ตลอดจนสนามบิน 


โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจงกรณีการเดินทางไปตรวจดูความพร้อมในต่างประเทศของ กกต.ว่า  เพื่อให้มั่นใจว่า การเลือกตั้งจะเป็นไปโดยราบรื่น มีประสิทธิภาพ  เช่น  การไปประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เพื่อตรวจสอบระบบและขั้นตอนขนส่งบัตรเลือกตั้งกลับประเทศไทย เนื่องมาจากปัญหาการขนส่งบัตรในการเลือกตั้งเมื่อปี 2562 ป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดในการเลือกตั้งในครั้งนี้ ส่วนคณะที่ไปแอฟริกาใต้ เคนยา และโมร็อกโก เพื่อตรวจเยี่ยมหารือและติดตามการเตรียมการ เนื่องจากแอฟริกาเป็นภูมิภาคขนาดใหญ่ การคมนาคมขนส่งค่อนข้างยากลำบาก เพื่อหารือแก้ไขข้อจำกัดที่ไม่มีเที่ยวบินตรงจากแอฟริกามาประเทศไทย  ส่วนคณะที่ไปภูมิภาคยุโรปและอเมริกา ไปพบปะชุมชนคนไทย รับฟังปัญหาและอุปสรรคหาวิธีแก้ไข มีการหารือเพื่อวางแนวทางการส่งถุงเมลล์บัตรที่ลงคะแนนแล้วกลับประเทศไทยให้เหมาะสม  ส่วนการส่งและรับบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนั้น กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำประสบการณ์มาปรับใช้ เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จะให้เจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกุงสุลใหญ่ในประเทศที่การขนส่งและระบบไปรษณีย์มีปัญหาถือบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วมาส่งที่ประเทศไทยด้วยตนเอง  นอกจากนี้ยังนำระบบติดตามการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรแบบดิจิทัล หรือ ระบบ OVMS มาใช้ติดตามการจัดการเลือกตั้งทุกแห่ง ซึ่งสามารถประมวลผลได้แบบเรียลไทม์    รัดกุม มีประสิทธิภาพ ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา  สำหรับการเลือกตั้งในอนาคต กระทรวงการต่างประเทศ เตรียมหารือ กกต. ให้พิจารณาถึงวิธีเลือกตั้งโดยลงคะแนนแบบ ไอ โหวต  สอดคล้องกับการก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล   ซึ่งระบบดังกล่าวจะเข้ามาช่วยบันทึกขั้นตอนการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และยังเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้คนไทยทั้งในและต่างประเทศ สามารถลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงได้อย่างกว้างขวาง สะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง