TNN online เลือกตั้ง 2566 กกต.เตือน! ระมัดระวังหาเสียงสงกรานต์

TNN ONLINE

เลือกตั้ง2566

เลือกตั้ง 2566 กกต.เตือน! ระมัดระวังหาเสียงสงกรานต์

เลือกตั้ง 2566 กกต.เตือน! ระมัดระวังหาเสียงสงกรานต์

เลือกตั้ง 2566 กกต.เตือน! ระมัดระวังหาเสียงสงกรานต์

สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง   ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  ส.ส. ปี 2566 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้กระทำความผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2561 และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2561 


โดยได้กำหนดกรอบระยะเวลาการให้ปฏิบัติ วิธีปฏิบัติ และข้อห้ามในการหาเสียงของผู้สมัคร ส.ส. พรรคการเมือง รวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และหน่วยงานของรัฐ จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนอาจได้รับโทษปรับ หรือจำคุก เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ตลอดทั้งการยุบพรรคการเมือง สำหรับข้อห้ามที่พึงระวังกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

 

ตลอดทั้งทำการโฆษณาหาเสียงด้วยการจัดให้มีมหรสพหรือการรื่นเริงต่าง ๆ และการเลี้ยงหรือรับจะจัดเลี้ยงผู้ใด  โดยผู้สมัคร และพรรคการเมือง จะต้องพึงระมัดระวังเป็นพิเศษ รวมถึงข้าราชการ อย่าใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเป็นคุณเป็นโทษต่อผู้สมัครหรือพรรคการเมือง เนื่องจากการใช้ตำแหน่งหน้าที่ก็อาจจะเกี่ยวกับความไม่เป็นกลางทางการเมืองด้วย

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง