TNN ผู้ว่าแบงก์ชาติ ประกาศ ห้ามคนใน ธปท. รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

TNN

เศรษฐกิจ

ผู้ว่าแบงก์ชาติ ประกาศ ห้ามคนใน ธปท. รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

ผู้ว่าแบงก์ชาติ ประกาศ ห้ามคนใน ธปท. รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

ผู้ว่าแบงก์ชาติ ประกาศ ห้ามคน ธปท. รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทุกโอกาสทุกเทศกาล ที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่อาจนำไปสู่การทุจริต

เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย เผยแพร่ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ลงนามโดย นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 เม.ย.2567 เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2567

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีหน้าที่ดำเนินภารกิจในฐานะธนาคารกลางเพื่อดำรงไว้ ซึ่งเสถียรภาพและความยั่งยืนของระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงให้ความสำคัญ อย่างยิ่งต่อการรักษาความน่าเชื่อถือขององค์กร โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับมุ่งเน้นที่จะปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ภายใต้หลักการที่ถูกต้อง และการคำนึงถึงผลประโยชน์ ของประเทศเป็นสำคัญ


ธปท.จึงขอประกาศเจตนารณ์ว่า ผู้บริหารและพนักงานทุกคนใน ธปท.จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดที่จะส่งผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้ ธปท.เป็นองค์กรที่ทุกภาคส่วนเชื่อมั่นและศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใสอย่างที่เป็นมาตลอดไป


ผู้ว่าแบงก์ชาติ ประกาศ ห้ามคนใน ธปท. รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง