TNN ค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท! คาดประกาศราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้กันยายน-ตุลาคม 2567

TNN

เศรษฐกิจ

ค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท! คาดประกาศราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้กันยายน-ตุลาคม 2567

ค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท! คาดประกาศราชกิจจาฯ มีผลบังคับใช้กันยายน-ตุลาคม 2567

รัฐบาล เผย ค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาททั่วประเทศ คาดประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้เดือนกันยายน-ตุลาคม 2567

วันนี้ (14 พฤษภาคม 2567) นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความคืบหน้าการกำหนดอัตราค่าจ้าง 400 บาท ทั่วประเทศ โดยกระทรวงแรงงาน และคณะกรรมการค่าจ้างได้ดำเนินการ  ดังนี้


1) กำหนดให้สำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของแรงงานทั่วไปแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรม ปี 2567 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2567


(2) กำหนดให้มีการประชุมหารือผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เดือนพฤษภาคม 2567


(3) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้างเสนอคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณากรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การทบทวนความเหมาะสมของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด เพื่อให้การประชุมของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดทุกจังหวัดและคณะอนุกรรมการวิซาการและกลั่นกรองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดอย่างมีหลักวิชาการและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2567


(4) สำนักงานคณะกรรมการค่าจ้างเสนอคณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาข้อเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำของคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดทุกจังหวัดและคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองเพื่อทบทวนการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2567 และเสนอประกาศ คณะกรรมการค่าจ้าง เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ เดือนกันยายน-ตุลาคม 2567

ข่าวแนะนำ