TNN ช่องทางลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ที่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิช่วยค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา

TNN

เศรษฐกิจ

ช่องทางลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ที่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิช่วยค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา

ช่องทางลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ที่ผ่านเกณฑ์รับสิทธิช่วยค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา

กระทรวงการคลัง แนะช่องทางลงทะเบียน ผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ผ่านเกณฑ์ รับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำประปา

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (โครงการฯ) ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา (มาตรการบรรเทาฯ) ณ วันที่ 1 มีนาคม 2567 มีจำนวนทั้งสิ้น 2,399,549 ราย 


ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ สามารถเข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ ซึ่งมีเงื่อนไขการให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน โดยผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ที่ประสงค์เข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ จะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อย และลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปากับหน่วยงานผู้ให้บริการเพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดการลงทะเบียน ดังนี้


1. การลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ที่ 


1. สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130 

2. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th เบอร์ติดต่อ 1129 

3. กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 086 848 1284 


2. การลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนได้ที่ 


1. สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet เบอร์ติดต่อ 1125 

2. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html เบอร์ติดต่อ 1662

ในกรณีลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. หรือ กทร. สำเร็จภายในวันสิ้นเดือน และ/หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน จะได้รับสิทธิครั้งแรก


สำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการรอบถัดไปตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง มีตัวอย่างช่วงเวลาการลงทะเบียนและใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิครั้งแรก ดังนี้


ตารางที่ 1: ตัวอย่างช่วงเวลาการลงทะเบียนและใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิ

ช่วงเวลาการลงทะเบียน ใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าครั้งแรก

1 - 31 มีนาคม 2567 พฤษภาคม 2567

1 - 30 เมษายน 2567 มิถุนายน 2567

1 - 31 พฤษภาคม 2567 กรกฎาคม 2567


ตารางที่ 2: ตัวอย่างช่วงเวลาการลงทะเบียนและใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิค่าน้ำประปาครั้งแรก

ช่วงเวลาการลงทะเบียน ใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ได้รับสิทธิค่าน้ำประปาครั้งแรก

26 กุมภาพันธ์ - 25 มีนาคม 2567 พฤษภาคม 2567

26 มีนาคม - 25 เมษายน 2567 มิถุนายน 2567

26 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2567 กรกฎาคม 2567


สำหรับความคืบหน้าผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามโครงการฯ ทั้งหมดที่ดำเนินการยืนยันตัวตนแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 11 มีนาคม 2567 มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวน 13,841,344 ราย (หรือคิดเป็นร้อยละ 94.85 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดที่ยังมีชีวิตอยู่) 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ บัตรสวัสดิการแห่งรับ.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th
ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง