TNN เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุรายได้น้อย รวม 900 บาท เริ่มโอนรอบแรกเดือนมีนาคม 2567

TNN

เศรษฐกิจ

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุรายได้น้อย รวม 900 บาท เริ่มโอนรอบแรกเดือนมีนาคม 2567

เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุรายได้น้อย รวม 900 บาท เริ่มโอนรอบแรกเดือนมีนาคม 2567

กรมบัญชีกลาง เตรียมเริ่มโอนเงินสงเคราะห์ให้ผู้สูงอายุรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รวม 900 บาท รอบแรกเดือนมีนาคม 2567

กรมบัญชีกลาง เตรียมเริ่มโอนเงินสงเคราะห์ให้ผู้สูงอายุรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รวม 900 บาท รอบแรกเดือนมีนาคม 2567 


คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน 2567 โดยจ่ายเป็นรายไตรมาส


รอบการโอนเงินจ่ายเป็นรายไตรมาส


รอบการโอนเงิน มกราคม - กันยายน 2567 รวมจำนวนเงินที่ได้รับทั้งสิ้น 900 บาท


ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม 2567 (มกราคม-มีนาคม) 300 บาท

ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน 2567 (เมษายน-มิถุนายน) 300 บาท

ครั้งที่ 2 เดือนกันยายน 2567 (กรกฎาคม-กันยายน) 300 บาท


ช่องทางการโอนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ


จะโอนเงินผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ 

1. บัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้มีสิทธิแจ้งตามหนังสือให้ความยินยอม โอนเงินสวัสดิการเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือบัญชีบุคคลอื่น

2. บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนของผู้มีสิทธิ  


การยืนยันตัวตน


ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน (e-KYC) สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 

สำหรับผู้มีสิทธิที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้ (ผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้) 

สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น 


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอม


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นหรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น ได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ  https://welfare.mof.go.th/) หรือขอรับและยื่นแบบฟอร์มได้ที่กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด ทุกจังหวัด 


หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ


เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุรายได้น้อย รวม 900 บาท เริ่มโอนรอบแรกเดือนมีนาคม 2567ข้อมูลจาก กรมบัญชีกลาง

ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวที่เกี่ยวข้อง