TNN online แผ่นดินไหวไทย เคยรุนแรงที่สุดแค่ไหน? เสี่ยงสูญเสียหนักหรือไม่?

TNN ONLINE

Earth

แผ่นดินไหวไทย เคยรุนแรงที่สุดแค่ไหน? เสี่ยงสูญเสียหนักหรือไม่?

แผ่นดินไหวไทย เคยรุนแรงที่สุดแค่ไหน? เสี่ยงสูญเสียหนักหรือไม่?

ถอดบทเรียนตุรกี แผ่นดินไหวประเทศไทย เคยรุนแรงที่สุดแค่ไหน ต้องเตรียมความพร้อมลดเลี่ยงสูญเสียอย่างไร?

วันนี้ ( 14 มี.ค. 66)กรมทรัพยากรธรณี จัดเสวนาวิชาการเรื่อง 35 วันหลังแผ่นดินไหวตุรกี ประเทศไทยพร้อมรับมือแผ่นดินไหวแล้วหรือยัง ซึ่งได้มีการเชิญนักวิชาการ อดีตข้าราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาพูดคุยถึงความเสี่ยงของการเกิดแผ่นดินไหวในไทยรุนแรงที่สุดแค่ไหน และการเตรียมพร้อมในการรับมือ หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น   ความเสี่ยงของการเกิดแผ่นดินไหวในไทย ยังมีอยู่หรือไม่ และการรับมือกับความเสี่ยงดังกล่าว จะต้องรับมืออย่างไรบ้าง 

ทั้งนี้ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวจากหน่วยงานของรัฐ และจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทย ร่วมเสวนาในหัวข้อ 35 วัน หลังแผ่นดินไหวตุรกี ประเทศไทยพร้อมรับมือแผ่นดินไหวแล้วหรือยัง โดยยกเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประเทศตุรกีและประเทศซีเรีย มาถอดบทเรียน รวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับการเผชิญเหตุ ที่จะนำไปสู่การลดความสูญเสียได้อย่างเหมาะสม

อดีตรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า ประเทศไทยมีประวัติการเกิดแผ่นดินไหวมาโดยตลอด ซึ่งมีสถิติมาตั้งแต่ปี 2518 จนถึงปี 2565 ที่พบว่ามีแผ่นดินไหวขนาด 5 ขึ้นไปนั้น เกิดขึ้นเพียง 2 ครั้ง เฉลี่ยราว 1 ครั้งต่อสิบปี และปัจจุบันยังคงมีรอยเลื่อนที่ยังคงมีพลังอยู่หลายแห่ง ทำให้สรุปว่า การเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย ยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ เห็นได้จากร่องรอยรวมไปถึงการจดบันทึกที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต ที่เคยเกิดขึ้นถึงระดับ 6.4 

ขณะที่อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ระบุว่า ประเทศไทยจำเป็นที่จะต้องมีแผนแม่บท เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนความตื่นตัวของภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงจำเป็นที่จะต้องดูแลอาคารที่สร้างมาก่อนจะมีกฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อให้อาคารเหล่านี้มีความปลอดภัย และสิ่งสำคัญคือ ต้องมีการทำแผนที่ความเสี่ยงระดับชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความรู้ ว่าอาคารที่อาศัยอยู่มีความปลอดภัยมั่นคงหรือไม่ รวมถึงหาทางป้องกันอาคารที่มีความเสี่ยง หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยง ให้มีความปลอดภัยต่อชุมชนโดยรอบ 

เหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศตุรกีและซีเรีย ถือเป็นบทเรียนของทุกประเทศทั่วโลก ที่ต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือและป้องกันสาธารณภัย รวมถึงหันกลับมาดูความปลอดภัยของการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งรวมถึงประเทศไทย ที่มีแนวรอยเลื่อนใหญ่ ๆ ที่สำคัญอยู่ถึง 3 แนว ครอบคลุม 23 จังหวัดของไทย

ภาพจาก :  AFP

ข่าวแนะนำ