TNN online กรมประมงประกาศปิด “อ่าวไทย” ปี 66 เพิ่มจำนวนปลาทู

TNN ONLINE

Earth

กรมประมงประกาศปิด “อ่าวไทย” ปี 66 เพิ่มจำนวนปลาทู

กรมประมงประกาศปิด “อ่าวไทย” ปี 66 เพิ่มจำนวนปลาทู

กรมประมง ได้ออกประกาศปิดอ่าวไทยตอนกลาง 2 ช่วงก็คือตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม และช่วงกลางพฤษภาคมไปจนถึงกลางมิถุนายนเพื่ปกป้องและรักษาปลาทูในช่วงมีไข่

กรมประมงได้ออกประกาศปิดบริเวณอ่าวไทยตอนกลางและควบคุมการใช้เครื่องมือในการทำประมง โดยช่วงแรกคือตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ถึง 15 พฤษภาคม เป็นระยะเวลา 90 วัน ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปจนถึงอำเภอดอนสัก จ.สุราษฏร์ธานี ซึ่งการปิดในช่วงนี้มีจุดประสงค์เพื่อคุ้มครองพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ปลาทูได้วางไข่ ซึ่งพื้นที่ในการวางไข่จะครอบคลุมตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ไปจนถึงสุราษฏร์ธานี หลังจากนั้น ช่วงที่ 2 คือในช่วงวันที่ 16 พฤษภาคมไปจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน ตั้งแต่ปลายแหลมเขาม่องไล่ ไปจนถึงอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์เป็นระยะเวลา 30 วัน ซึ่งการปิดบริเวณนี้ก็เพื่อให้ลูกปลาทูที่เพิ่งเกิดได้มีโอกาสเจริญเติบโตและเดินทางจากพื้นที่แถวสุราษฏร์ธานีว่ายน้ำขึ้นไปทางเหนือเข้าสู่พื้นที่อ่าวไทยเพื่อเจริญเติบโตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไป ซึ่งปีที่ผ่านมาปริมาณการจับปลาทูในอ่าวไทยในปี 2565 จับได้มากถึง 31,999 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 2000 พันล้านบาท มากกว่าปี 2564 ที่จับได้ประมาณ 19,500 ตัน ถึง 63% ซึ่งถือเป็นสัญญาณดีที่แสดงถึงความเหมาะสมในการใช้มาตรการในการปิดอ่าวไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการที่ระบบนิเวศและทรัพยากรทางธรรมชาติจะสมบูรณ์ได้ ก็จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากชาวประมงและทุกภาคส่วน เพื่อเราทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดความยั่งยืน

ข่าวแนะนำ