TNN online สภาพอากาศสุดขั้ว “อินเดีย” ทำฟ้าผ่าเพิ่มขึ้น 111 เท่า

TNN ONLINE

Earth

สภาพอากาศสุดขั้ว “อินเดีย” ทำฟ้าผ่าเพิ่มขึ้น 111 เท่า

สภาพอากาศสุดขั้ว “อินเดีย” ทำฟ้าผ่าเพิ่มขึ้น 111 เท่า

รัฐบาลอินเดียเปิดเผยข้อมูล ว่าปี 2022 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดปรากฏการณ์คลื่นความร้อนเกิดขึ้นถึง 27 ครั้ง หรือเพิ่มขึ้นจากปกติ 8 เท่าตัว ขณะที่ปรากฏการณ์ฟ้าผ่าก็เกิดบ่อยขึ้นถึง 111 เท่า พบคนถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า 907 ราย

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วในหลายพื้นที่ทั่วโลก ทั้งคลื่นความร้อน และปรากฏการณ์ฟ้าผ่าเกิดบ่อยขึ้นในปีนี้ หนึ่งในประเทศที่เผชิญปัญหานี้มากที่สุดคือ อินเดีย ล่าสุด รัฐบาลอินเดียเปิดเผยข้อมูล ว่าปี 2022 ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน ทำให้เกิดปรากฏการณ์คลื่นความร้อนเกิดขึ้นถึง 27 ครั้ง หรือเพิ่มขึ้นจากปกติ 8 เท่าตัว ขณะที่ปรากฏการณ์ฟ้าผ่าก็เกิดบ่อยขึ้นถึง 111 เท่า พบคนถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตไปแล้วไม่ต่ำกว่า 907 ราย นอกจากนี้ อินเดียยังเผชิญพายุฝนฟ้าคะนองมากถึง 240 ครั้ง หรือเพิ่มขึ้นจากเดิม 5 เท่า รัฐบาลอินเดียได้ออกมาเตือนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยระบุว่า อุณหภูมิในช่วงฤดูมรสุมที่ผ่านมาของอินเดียเพิ่มสูงขึ้นในช่วงศตวรรษนี้ และในอนาคตก็มีความเสี่ยงที่อินเดียจะต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงบ่อยขึ้น องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่า ระหว่างช่วงปี 1998-2017 มีผู้คนทั่วโลกเสียชีวิตจากคลื่นความร้อนมากถึง 166,000 ราย และคาดว่าระหว่างปี 2030-2050 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอาจจะทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 250,000 รายต่อปีจากทั้งเรื่องของภาวะทุพโภชนาการ มาลาเรีย โรคท้องเสีย และภาวะความเครียดจากความร้อน ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนั่นมีมากกว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติ นักวิยาศาสตร์จึงออกมาเตือนทั่วโลกให้ช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

ข่าวแนะนำ