TNN online “อ่าวมะขาม” ระบบนิเวศสมบูรณ์ กองทัพ “ปูเสฉวน” เดินเล่นเต็มหาด

TNN ONLINE

Earth

“อ่าวมะขาม” ระบบนิเวศสมบูรณ์ กองทัพ “ปูเสฉวน” เดินเล่นเต็มหาด

 “อ่าวมะขาม” ระบบนิเวศสมบูรณ์ กองทัพ “ปูเสฉวน” เดินเล่นเต็มหาด

“ปูเสฉวนบนอ่าวมะขาม จ.สตูล เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของธรรมชาติและระบบนิเวศ ปัจจุบันเพิ่มจำนวนมากขึ้นในช่วงโควิดที่ผ่านมา มีทั้งปูเสฉวนทะเลและปูเสฉวนบก ค่อนข้างคุ้นชินกับนักท่องเที่ยวไม่กลัวคน โดยพื้นที่แห่งนี้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใกล้ชายฝั่งที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมธรรมชาติจำนวนมาก”

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะแวะนั่งพักรับประทานอาหารตามชายหาดบนอ่าวมะขามหลังจากเที่ยวชมความสวยงามตามหมู่เกาะต่างๆ โดยใช้ภาชนะใส่อาหารแบบนำกลับไปใช้ใหม่ได้ นอกจากนี้ทุกคนยังช่วยกันรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะและสิ่งของไว้เป็นมลพิษทางธรรมชาติ 

.

ปูเสฉวนมีความสำคัญกับระบบนิเวศเป็นอย่างมาก เป็นหน่วยกำจัดขยะชั้นดีเนื่องจากอาหารของปูเสฉวนคือซากพืชซากสัตว์ เพิ่มปุ๋ยให้ชายหาด และยังช่วยกระจายเมล็ดพืช ปัจจุบันปูเสฉวนในหลายพื้นที่ลดจำนวนลงเป็นอย่างมากเพราะถูกมนุษย์จับไปขายตามตลาดเป็นการตัดวงจรการขยายพันธุ์ รวมถึงการเก็บเปลือกหอยซึ่งเป็นบ้านตามธรรมชาติของปูเสฉวน ทำให้ไม่มีบ้านอยู่อาศัย บางครั้งต้องใช้เศษขยะ ขวดแก้ว ฝาขวดมาทำเป็นบ้าน กลายเป็นภาพที่ชวนหดหู่ให้กับนักอนุรักษ์ 


แม้ว่าการเลี้ยงปูเสฉวนจะไม่มีความผิดตามกฏหมายเนื่องจากไม่อยู่ในรายชื่อพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 แต่การจับปูเสฉวนจากพื้นที่อุทยานฯ มีความผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 มาตรา 19 (2) ห้ามเก็บหา นำออกไป กระทำด้วยประการใดๆ ให้เป็นอันตรายแก่ทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 “อ่าวมะขาม” ระบบนิเวศสมบูรณ์ กองทัพ “ปูเสฉวน” เดินเล่นเต็มหาด  “อ่าวมะขาม” ระบบนิเวศสมบูรณ์ กองทัพ “ปูเสฉวน” เดินเล่นเต็มหาด  “อ่าวมะขาม” ระบบนิเวศสมบูรณ์ กองทัพ “ปูเสฉวน” เดินเล่นเต็มหาด  “อ่าวมะขาม” ระบบนิเวศสมบูรณ์ กองทัพ “ปูเสฉวน” เดินเล่นเต็มหาด  “อ่าวมะขาม” ระบบนิเวศสมบูรณ์ กองทัพ “ปูเสฉวน” เดินเล่นเต็มหาด


ข่าวแนะนำ