TNN (คลิป) Save Our Seas ตอนที่ 32 คืนความสมบูรณ์ของทะเล ด้วยนวัตกรรมธนาคารสัตว์น้ำ (ปัตตานี)

TNN

รายการ TNN

(คลิป) Save Our Seas ตอนที่ 32 คืนความสมบูรณ์ของทะเล ด้วยนวัตกรรมธนาคารสัตว์น้ำ (ปัตตานี)

(คลิป) Save Our Seas ตอนที่ 32 คืนความสมบูรณ์ของทะเล ด้วยนวัตกรรมธนาคารสัตว์น้ำ (ปัตตานี)

คืนความสมบูรณ์ของทะเล ด้วยนวัตกรรมธนาคารสัตว์น้ำ ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวประมงปะนาเระ ในการจับปูม้าที่ลดจำนวนลงในท้องทะเล ทีมชุมชนสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับชาวประมงพื้นบ้าน นำนวัตกรรมธนาคารสัตว์น้ำ ที่สามารถพาปูกลับคืนสู่ทะเลมากกว่า 5 พันล้านตัว มาใช้ ทำให้ชาวประมงจับปูได้มากขึ้น และระบบนวัตกรรมธนาคารปูม้านี้ ยังสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์น้ำเข้าระบบ ช่วยให้ติดตามผลปริมาณสัตว์น้ำที่เพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง