TNN online ธปท.ขานรับครม.ประกาศวันหยุดแบงก์ปี 65 เพิ่มพิเศษ 2 วัน

TNN ONLINE

Wealth

ธปท.ขานรับครม.ประกาศวันหยุดแบงก์ปี 65 เพิ่มพิเศษ 2 วัน

ธปท.ขานรับครม.ประกาศวันหยุดแบงก์ปี 65 เพิ่มพิเศษ 2 วัน

ธปท. ขานรับครม.ประกาศวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 2 วันคือวันที่ 29 ก.ค.65 และวันที่ 14 ต.ค.65 กระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

 

ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ระบุว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ให้เพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะในภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น 


ธปท.พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เพิ่มวันหยุดทำการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกรณีพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลให้มีวันหยุดยาวสำหรับกระตุ้นเศรษฐกิจ 


ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นสมควรให้สถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจดำเนินการตามปกติ ในวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เพื่อไม่เพิ่มภาระต้นทุนกับภาคธุรกิจมากจนเกินไป ตลอดจนอำนวยความสะดวกกับประชาชนที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงิน


ธปท.ขานรับครม.ประกาศวันหยุดแบงก์ปี 65 เพิ่มพิเศษ 2 วัน


ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) 

ภาพประกอบ :ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) 

ข่าวแนะนำ