TNN online ลุ้นระทึกแผนฟื้นฟูการบินไทยเจ้าหนี้นัดโหวตวันนี้

TNN ONLINE

Wealth

ลุ้นระทึกแผนฟื้นฟูการบินไทยเจ้าหนี้นัดโหวตวันนี้

ลุ้นระทึกแผนฟื้นฟูการบินไทยเจ้าหนี้นัดโหวตวันนี้

เจ้าหนี้การบินไทยถกประชุมแผนฟื้นฟูนัดโหวตวันนี้ไปต่อหรือไม่ "ชาญศิลป์" ย้ำข้อมูลนำเสนอผ่านการพิจารณาจากที่ปรึกษาทางการเงิน-ธุรกิจการบินในทุกมิติ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยความคืบหน้าการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทยว่า ในวันนี้ (19 พ.ค.) จะประชุมพิจารณารายละเอียดข้อมูลของแผนฟื้นฟูฯว่าเจ้าหนี้เห็นชอบกับแผนที่แก้ไขใหม่หรือไม่ ซึ่งในส่วนของผู้ทำแผนมีความมั่นใจว่า แผนฟื้นฟูกิจการฉบับของลูกหนี้จะผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากเจ้าหนี้ เพราะแผนที่เสนอนั้น ผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสายการบิน ที่ปรึกษาด้านการเงิน ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและที่ผ่านมาได้มีการหารือกับเจ้าหนี้มาก่อนหน้านี้แล้ว  


สำหรับแผนที่เจ้าหนี้เสนอเข้ามาอีก 14 แผนที่เจ้าหนี้แต่ละรายนำเสนอเข้ามานั้นอาจจะผ่านการโหวตไม่กี่ประเด็น  เพราะเจ้าหนี้แต่ละรายก็ปรับและขอสิทธิประโยชน์ของตัวเองเข้ามาเป็นหลัก 

เช่น  ขออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น หรือขอมีเงินค้ำประกันเพิ่ม เป็นต้น  ส่วนประเด็นการขอแปลงหนี้สินเป็นทุน หรือขอแปลงดอกเบี้ยเป็นทุน นั้น  มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการโหวตให้ผ่าน เพราะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรโดยรวม ซึ่งการแปลงหนี้หรือแปลงดอกเบี้ยเป็นทุนนั้นทำให้ตัวเลขหนี้สินลดลง หรือการขอเพิ่มกรรมการ เพิ่มผู้บริหารแผน ด้วยการเสนอชื่อเพิ่มเข้ามาก็สามารถทำได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าหนี้ว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร 


สำหรับการบินไทยมีเจ้าหนี้มากถึงกว่า 13,000 ราย เจ้าหนี้แต่ละรายแต่ละกลุ่มก็มีความต้องการที่แตกต่างกัน   ดังนั้น  ทีมผู้ทำแผนก็ไม่สามารถเข้าถึงเจ้าหนี้ได้ทั้งหมด การทำแผนต้องจัดลำดับความสำคัญก่อนหลักทำให้ กระบวนการทั้งหมดจึงต้องใช้เวลาและพิจารณาอย่างรอบคอบ  นอกจากนี้ที่ประชุมจะมีการโหวตกรรมการเจ้าหนี้เพิ่มอีก 3-7 คน


รายงานข่าวแจ้งว่า คณะกรรมการติดตามการแก้ไขปัญหาหุ้นกู้ บมจ.การบินไทย ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมาระบุว่า คณะกรรมการให้ความสำคัญต่อแผนที่แก้ไขของผู้ทำแผนและเจ้าหนี้ทุกราย และเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการแก้ไขแผนอีกครั้งจะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์สมาชิกในฐานะเจ้าหนี้ของการบินไทยจึงได้ดำเนินการแก้ไขแผน 3 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่ 1.เจ้าหนี้หุ้นกู้ทุกกลุ่มสามารถเลือกวิธีการรับชำระดอกเบี้ยปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ใหม่ ในการแปลงหนี้เป็นทุนในราคาหุ้นละ 2.5452 บาท 


โดยการแสดงเจตนาเป็นตัวหนังสือต่อผู้ทำแผนได้ในปี 2571 เป็นต้นไป จนกว่าจะครบกำหนดไถ่ถอนใหม่ในแต่ละรุ่น นอกจากนี้ เจ้าหนี้กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 และกลุ่มที่ 6 ก็สามารถเลือกวิธีการชำระดอกเบี้ยปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 ใหม่ เป็นการแปลงหนี้เป็นทุนในราคาข้างต้นเช่นเดียวกัน


2.การจัดการและการหาประโยชน์จากสินทรัพย์ ในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจได้กำหนดให้ผู้บริหารแผนศึกษาความเหมาะสม ความคุ้มค่า ความจำเป็น และความเป็นไปได้ในการแยกหน่วยธุรกิจ โดยเพิ่มเติมให้ศึกษาการบริการขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ และกำหนดให้รายงานผลการศึกษาต่อคณะกรรมการเจ้าหนี้ และคณะกรรมการกำกับดูแลสินเชื่อใหม่ภายใน 1 ปี


และ 3.การแต่งตั้งผู้บริหารแผนนั้น คณะกรรมการติดตามฯและ ชสอ.ได้เสนอ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์, นายพรชัย ฐีระเวช และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร เป็นผู้บริหารแผน อย่างไรก็ตาม เพื่อความรัดกุม รอบคอบ ก็ได้กำหนดให้การใช้อำนาจของผู้บริหารแผนต้องเป็นการใช้อำนาจผ่านที่ประชุมคณะผู้บริหารแผน และผู้บริหารแผนที่เป็นกรรมการจะมีคะแนนเสียงในที่ประชุม 1 คะแนนต่อ 1 คน


รวมถึงกำหนดหน้าที่ให้ผู้บริหารแผนเพิ่มเติม โดยต้องจัดให้คณะกรรมการเจ้าหนี้เข้าถึงข้อมูลและเนื้อหาในสัญญาเช่า -เช่าซื้อเครื่องบิน สัญญาซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ที่มีผลผูกพันการบินไทย และยังมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องบิน-เครื่องยนต์ในฝูงบินตามที่คณะกรรมการเจ้าหนี้ หรือ คณะกรรมการกำกับดูแลสินเชื่อใหม่ร้องขอ และกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเจ้าหนี้เพิ่มเติม 

โดยให้ผู้บริหารแผนมีหน้าที่ชี้แจงการดำเนินการ ความคืบหน้า ตลอดจนผลการดำเนินการขายสินทรัพย์รองตามที่กำหนดไว้ในแผน และให้ผู้บริหารแผนพิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการเจ้าหนี้

ข่าวแนะนำ