TNN online ชู GISTDA ฐานอุตสาหกรรมอวกาศใน อีอีซี

TNN ONLINE

Wealth

ชู GISTDA ฐานอุตสาหกรรมอวกาศใน อีอีซี

ชู GISTDA ฐานอุตสาหกรรมอวกาศใน อีอีซี

สกพอ. ขับเคลื่อน อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ของ GISTDA ในพื้นที่ อีอีซี เป็นฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบินและอวกาศที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

ดร.ชิต เหล่าวัฒนา ที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษา บุคลากร และเทคโนโลยี ร่วมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA  ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ ที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมรับฟังการบรรยาย The New Space Economy in EEC โดยมี ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA พร้อมคณะให้การต้อนรับ


GISTDA จัดเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ  อีอีซี โดยอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  ได้รับการประกาศส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ที่ผู้ประกอบการในประเทศ และต่างชาติ จะมีโอกาสในการศึกษาสิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ภายในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ โดยใช้กลไกทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาให้เป็นฐานอุตสาหกรรมทางด้านการบินและอวกาศที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก 


นอกจากนี้ GISTDA  เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอวกาศ ซึ่งในพื้นที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ  มีการดำเนินโครงการลงทุนสถานีดาวเทียม ร่วมกับ หน่วยงานเอกชนต่างประเทศ เปิดพื้นที่ได้รับศึกษาสิทธิประโยชน์และ โครงสร้างพื้นฐานภายในพื้นที่ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ ในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการบินและอวกาศของ เช่น การใช้เทคโนโลยีดาวเทียมระบุตำแหน่ง GNSS ให้เป็น Location based services การพัฒนาระบบปฏิบัติการวางแผนเส้นทางการบินที่เติบโตอย่างมากในปัจจุบัน และวางแผนระบบถ่ายภาพ ของดาวเทียมไทยโชต รวมถึงการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมวงโคจรต่ำ ทั้งระบบภาคพื้นและการผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมขนาดเล็ก


ดังนั้น สกพอ. และ GISTDA ได้เล็งเห็นความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง รวมถึงข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่จะนำไปสู่การผลักดันสนับสนุนในภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ในพื้นที่ อีอีซี  โดยเฉพาะการผลักดันให้ GISTDA เป็นแกนกลางในการสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบินและอวกาศใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ อุตสาหกรรมดาวเทียมวงโคจรต่ำ (Low orbit satellite) และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับ (Drone) ให้เกิดอุตสาหกรรมและต่อยอดทางธุรกิจ เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและส่งเสริมให้เกิดเศรษฐกิจอวกาศ หรือ Space Economy ของประเทศไทยที่รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อไป


ข่าวแนะนำ