TNN online "Bitkub"รับมติ ก.ล.ต. ระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่และแก้ไขระบบงานเพิ่ม

TNN ONLINE

Wealth

"Bitkub"รับมติ ก.ล.ต. ระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่และแก้ไขระบบงานเพิ่ม

Bitkubรับมติ ก.ล.ต. ระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่และแก้ไขระบบงานเพิ่ม

"Bitkub" ออกแถลงการรับมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้ระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่และแก้ไขระบบงานเพิ่ม

วันนี้ ( 6 ก.พ.64) บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ได้เผยแพร่แถลงการณ์น้อมรับมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต.ที่ให้บริษัท  Bitkub ระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่และแก้ไขระบบงานเพิ่ม

โดยในแถลงการระบุว่า  บริษัทน้อมรับมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามที่เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติสั่งการให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (“บริษัท“) ดำเนินการแก้ไขการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่

 1. จัดให้มีระบบการซื้อขายที่มีความเพียงพอเหมาะสมกับปริมาณลูกค้าและธุรกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตตามแผนธุรกิจ

2. จัดให้มีระบบให้ลูกค้าสามารถถอนทรัพย์สินได้ทันที หากเกิดจากระบบซื้อขายขัดข้อง 

3. จัดให้มีระบบการรับลูกค้า การยืนยันและพิสูจน์ตัวตนของลูกค้าที่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของลูกค้าหรือผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงได้

 4. จัดให้มีแผนการจัดการและติดต่อให้บริการและแผนการแก้ไขข้อร้องเรียน

 5. จัดให้มีแผน BCP โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดครอบคลุมขั้นตอนต่าง ๆ

 โดยในระหว่างนี้ มีมติให้บริษัทระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่ รวมถึงลูกค้าที่อยู่ระหว่างการดำเนินการยืนยันหรือพิสูจน์ตัวตนเพื่อเปิดบัญชีจนกว่าการดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ นั้น

 บริษัทและผู้บริหารของบริษัทขอน้อมรับมติของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และพร้อมที่จะปฏิบัติตามมติดังกล่าว และจะดำเนินการแก้ไขเรื่องต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อยกระดับการประกอบธุรกิจการให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ โดยที่ผ่านมาบริษัทและผู้บริหารของบริษัท ได้พิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและคุณภาพของบุคลากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้พร้อมดำเนินธุรกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทให้บริการ

 ในการนี้ บริษัทขอขอบพระคุณคณะกรรมการ ก.ล.ต. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทุกท่าน โดยบริษัทมั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ตามความคาดหวังของคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตามเจตนารมณ์ของบริษัทที่มีความตั้งใจในการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานทางการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าทุกรายเป็นสำคัญ

Bitkubรับมติ ก.ล.ต. ระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่และแก้ไขระบบงานเพิ่ม

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดด้วยว่า บริษัทส่งเอกสารหลักฐาน คำชี้แจงข้อมูล และผลการทดสอบเพื่อแสดงถึงความเชื่อมั่นในประเด็นดังกล่าวข้างต้น ให้ ก.ล.ต. ได้ทันทีเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. พิจารณาให้บริษัทเปิดรับลูกค้าใหม่ได้ต่อไป

Bitkubรับมติ ก.ล.ต. ระงับการเปิดรับลูกค้าใหม่และแก้ไขระบบงานเพิ่มเกาะติดข่าวที่นี่

website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNONLINE
facebook live : TNN Live
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ข่าวแนะนำ