TNN online สกสว.หนุนงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง

TNN ONLINE

Wealth

สกสว.หนุนงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง

สกสว.หนุนงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง

สกสว.พร้อมหนุน​กระทรวงพาณิชย์ดันผู้ประกอบการพัฒนางานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง จับคู่ระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย

 กรุงเทพฯ 20 ก.ค.63 -ผศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์ รอง ผู้อำนวยการ ภารกิจการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กล่าวว่า ปัจจุบัน สกสว. ต้องการพัฒนาระบบที่ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากการวิจัยเป็นการลงทุนรูปแบบหนึ่งของประเทศ จึงจำเป็นต้องมีกลไกที่หนุนเสริมทำให้เกิดการใช้ประโยชน์งานวิจัยสูงสุด การใช้ประโยชน์งานวิจัยเป็นได้หลายมิติ ได้แก่ การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย สาธารณะ พาณิชย์และชุมชนพื้นที่

ในส่วนของกลไกที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์นั้น ได้มีการสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการหลายภาคส่วนพบว่ามีความต้องการแพลตฟอร์มที่ช่วยในการค้นหางานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อมใช้เพื่อนำมาต่อยอดทำธุรกิจต่อ สกสว.ได้เล็งเห็นว่างานวิจัยที่คุณภาพที่พร้อมใช้ หากมีการเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการที่มีความสนใจ จะทำให้สินค้าและนวัตกรรมต่างๆมีการเพิ่มมูลค่าได้ดี จึงได้ยกระดับแพลตฟอร์มที่ช่วยจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัยภายใต้ชื่อ Tech2BiZ (https://www.tech2biz.net/) ซึ่งเดิมได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายอุตสาหกรรม สกว. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะจับคู่ (Matching) การเชื่อมต่องานวิจัยเชิงพาณิชย์ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัย

โดย สกสว.ได้พัฒนาต่อและขยายขอบเขตเป็นแหล่งรวมงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์พร้อมใช้ของหน่วยงานวิจัยต่างๆที่รับงบประมาณจากกองทุน ววน. ที่พร้อมให้ฝั่งผู้ใช้ประโยชน์อย่างกระทรวงพาณิชย์ และผู้ประกอบการเข้ามาช้อปงานวิจัยไปต่อยอดและเพิ่มมูลค่าได้ ซึ่งหากมีการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ตดังกล่าวมากขึ้นจะช่วยลดช่องว่างของผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมของตน ในส่วนของนักวิจัยเองก็มีโอกาสในการพัฒนาและต่อยอดงานของตนไปสู่การขายจริง “จากหิ้งสู่ห้าง” ซึ่งถือเป็นการทำงานวิจัยครบวงจรทั้งในส่วนของต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สกสว.หวังว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการทำงานของพาณิชย์จังหวัดในการให้คำปรึกษาแหล่งนวัตกรรมพร้อมใช้แก่ผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัดและเกิดการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ นำไปสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นแก่ผู้ประกอบการและภาพรวมของ GDP ของประเทศต่อไป

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง