TNN online ราชกิจจาฯเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี63

TNN ONLINE

Wealth

ราชกิจจาฯเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี63

ราชกิจจาฯเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี63

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจสังคม

วันนี้ (20ม.ค.63) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 เล่ม 137 ตอนที่ 5 ก มีเนื้อหาว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563

มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563 เป็นต้นไป

มาตรา 3 ให้ลดภาษีในอัตราร้อยละห้าสิบของจำนวนภาษีที่จะต้องเสียสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

มาตรา 4 ให้ลดภาษีในอัตราร้อยละเก้าสิบของจำนวนภาษีที่จะต้องเสียสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการ

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสาหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างบางประเภท เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจำเป็นทางเศรษฐกิจสังคม เหตุการณ์ กิจการ หรือสภาพแห่งท้องที่ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

คลิกอ่านรายละเอียดราชกิจจานุเบกษา ฉบับเต็ม พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ราชกิจจาฯเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี63

ราชกิจจาฯเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี63

ราชกิจจาฯเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี63

ราชกิจจาฯเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี63

ราชกิจจาฯเผยแพร่พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี63

เกาะติดข่าวที่นี่ 
website: www.TNNThailand.com  
facebook : TNNThailand 
twitter : @TNNThailand 
Line : @TNNThailand 
Youtube Official : TNNThailand

          

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง