TNN online ทรูยืนหนึ่งผู้นำดัชนีความยั่งยืน DJSI 2 ปีซ้อน

TNN ONLINE

Wealth

ทรูยืนหนึ่งผู้นำดัชนีความยั่งยืน DJSI 2 ปีซ้อน

ทรูยืนหนึ่งผู้นำดัชนีความยั่งยืน DJSI 2 ปีซ้อน

ขอบคุณคนไทยที่ทำให้ "กลุ่มทรู" คว้าที่ 1 คะแนนสูงสุด ดัชนีความยั่งยืนโลก Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) 2 ปีซ้อน หมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ติดอันดับสมาชิก DJSI 3 ปีซ้อน 2017-2019

วันนี้ (14ก.ย.62) กลุ่มทรู ผู้นำด้านความยั่งยืน ได้รับการคัดเลือกติดอันดับองค์กรดัชนีความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับท็อปโกลด์ คะแนนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั่วโลก 2 ปีซ้อน โดย DJSI ได้ประกาศเผยแพร่ในรายงานความยั่งยืนระดับโลก ประจำปี 2019 (Sustainability Yearbook 2019) ภายใต้แบรนด์ SAM ซึ่งจัดทำโดย RobecoSAM บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน แห่งประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ได้จัดอันดับบริษัทสมาชิก DJSI ทั่วโลกในปี 2561 ที่มีผลประกอบการด้านความยั่งยืนดีเลิศ ในมิติสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งในปีที่ผ่านมา กลุ่มทรู ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความความยั่งยืน DJSI ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 อีกทั้ง ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นที่ 1 ของโลก ในหมวดธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม

การได้คะแนนสูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมทั่วโลก นับเป็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดดติดต่อกันของกลุ่มทรู ยกระดับความยั่งยืนของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยให้โดดเด่นในเวทีโลก โดยการประเมินจากผลการดำเนินงานที่ครอบคลุม 3 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบ 3 H’s ของกลุ่มทรู ซึ่งประกอบด้วย

Heart – มุ่งมั่นทำธุรกิจด้วยใจที่ยั่งยืน

Health – มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ยั่งยืน

และ Home – มุ่งมั่นเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ทรูยืนหนึ่งผู้นำดัชนีความยั่งยืน DJSI 2 ปีซ้อน

อีกทั้งในปีนี้ กลุ่มทรู ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกกลุ่มดัชนี FTSE4Good Index Series โดยติดอันดับในกลุ่ม Emerging Index และ ASEAN 5 Index อีกด้วย

ทั้งนี้ความสำเร็จดังกล่าว ตอกย้ำความมุ่งมั่นของกลุ่มทรู ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืนอย่างรอบด้าน ทั้งความรับผิดชอบต่อสังคม การคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและการได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง