TNN online "ควรวางเงินอย่างไรในช่วงที่ ตลาดผันผวน ขึ้น-ลง วันละ 50 จุด" I TNN WEALTH 16 มี.ค. 66

TNN ONLINE

Wealth

"ควรวางเงินอย่างไรในช่วงที่ ตลาดผันผวน ขึ้น-ลง วันละ 50 จุด" I TNN WEALTH 16 มี.ค. 66

ควรวางเงินอย่างไรในช่วงที่ ตลาดผันผวน ขึ้น-ลง วันละ 50 จุด I TNN WEALTH 16 มี.ค. 66

"ควรวางเงินอย่างไรในช่วงที่ ตลาดผันผวน ขึ้น-ลง วันละ 50 จุด" กับโค้ชพี่ป๊อป นิติพงษ์ หิรัญพงษ์ เจ้าของเพจ โค้ชพี่ป๊อบ Trader และวิทยากรด้านเทคนิคอล

"ควรวางเงินอย่างไรในช่วงที่ ตลาดผันผวน ขึ้น-ลง วันละ 50 จุด" กับโค้ชพี่ป๊อป นิติพงษ์ หิรัญพงษ์ เจ้าของเพจ โค้ชพี่ป๊อบ Trader และวิทยากรด้านเทคนิคอล


ข่าวแนะนำ