TNN online "ลดหย่อนภาษี 2 เท่า" ครม.เคาะขยายเวลาเมื่อบริจาคให้ 4 กองทุน เช็กเลย!

TNN ONLINE

Wealth

"ลดหย่อนภาษี 2 เท่า" ครม.เคาะขยายเวลาเมื่อบริจาคให้ 4 กองทุน เช็กเลย!

ลดหย่อนภาษี 2 เท่า ครม.เคาะขยายเวลาเมื่อบริจาคให้ 4 กองทุน เช็กเลย!

ครม.ไฟเขียวขยายเวลา "ยกเว้นภาษีเงินได้" สำหรับบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) 4 กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 3 ปีภาษี 66-68

ครม.ไฟเขียวขยายเวลา "ยกเว้นภาษีเงินได้" สำหรับบริจาคผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้ 4 กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม 3 ปีภาษี 66-68


น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 มีนาคม2566 ว่า ที่ประชุมครม. มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขยายระยะเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคเงินให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม) ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ เพื่อขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคเงินให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม (ระยะที่ 3) พ.ศ. 2566-2568 (รวม 3 ปีภาษี) 


ในปีงบประมาณ 2564-2565 กระทรวงการคลังได้มีมาตรการภาษีโดยเป็นการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล โดยให้หักลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของจำนวนเงินหรือรายจ่ายที่บริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร 


สำหรับการบริจาคให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวม 4 กองทุน ได้แก่ 


(1) กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา 

(2) กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข 

(3) กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(4) กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมาตรการดังกล่าวสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ 31 ธันวาคม 2565 


โดยมีผู้บริจาคเงินให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวม 4 กองทุนจำนวน 3,803 ราย จำนวนเงินบริจาครวมประมาณ 8.6 ล้านบาทร่าง พ.ร.ฎ. ดังกล่าว มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้


1. สิทธิประโยชน์ คือ ขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บุคคลธรรมดา และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ให้แก่กองทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม รวม 4 กองทุน 


2. ผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 


-กรณีบุคคลธรรมดา ให้ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่าย และหักลดหย่อนเป็นจำนวน 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมคำนวณกับเงินได้ที่กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจำนวนสองเท่าของเงินที่ได้จ่ายตามกรณีที่กำหนดไว้แล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนนั้น 


-กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินได้เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่บริจาค แต่เมื่อรวมคำนวณกับรายจ่ายที่กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นจานวนสองเท่าของรายจ่ายแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา


“การพิจารณาอนุมัติขยายระยะเวลานี้ เพื่อสนับสนุนการระดมทุนจากภาคเอกชนและผลักดันการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้สามารถยกระดับขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” น.ส.ทิพานัน กล่าวที่มา รัฐบาล

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง