TNN online "โอนเงินไม่เข้าปลายทาง" ยอดถูกตัดจากบัญชีแล้ว ต้องทำอย่างไร?

TNN ONLINE

Wealth

"โอนเงินไม่เข้าปลายทาง" ยอดถูกตัดจากบัญชีแล้ว ต้องทำอย่างไร?

โอนเงินไม่เข้าปลายทาง ยอดถูกตัดจากบัญชีแล้ว ต้องทำอย่างไร?

"โอนเงินไปแล้ว" แต่ปลายทางยังไม่ได้รับ ธนาคารแห่งประเทศไทย แนะวิธีต้องทำอย่างไร?


"โอนเงินไปแล้ว" แต่ปลายทางยังไม่ได้รับ ธนาคารแห่งประเทศไทยแนะวิธีต้องทำอย่างไร?

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการโอนเงิน โดยระบุว่า โอนเงินไปแล้ว เงินถูกตัดจากบัญชีแล้ว แต่ปลายทางยังไม่ได้รับเงิน...จะทำยังไงดี

ปัญหาเช่นนี้ ตอนนี้มีทางออกเพิ่มเติมคือ การใช้ QR Code ตรวจสอบสลิปโอนเงิน ที่สามารถตรวจสอบได้แม้เงินยังไม่ถึงปลายทางก็ตาม 

ในกรณีระบบขัดข้อง โอนเงินแล้ว เงินไม่เข้าปลายทาง ไม่ต้องกังวลใจ เงินจะเข้าบัญชีแน่นอน โดยธนาคารจะนำเงินเข้าบัญชีปลายทางภายใน 1 วัน 

ที่สำคัญคือ การชำระเงินมีผลสมบูรณ์ตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าได้ชำระเงิน ไม่ต้องกังวลว่าจะชำระเงินล่าช้า

แต่ถ้าเกิน 1 วัน แล้วเงินยังไม่เข้าบัญชีปลายทาง ลูกค้าสามารถติดต่อธนาคารต้นทางที่ใช้บริการได้เลย


โอนเงินไม่เข้าปลายทาง ยอดถูกตัดจากบัญชีแล้ว ต้องทำอย่างไร?

โอนเงินไม่เข้าปลายทาง ยอดถูกตัดจากบัญชีแล้ว ต้องทำอย่างไร?

โอนเงินไม่เข้าปลายทาง ยอดถูกตัดจากบัญชีแล้ว ต้องทำอย่างไร?ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

ภาพจาก AFP / TNN ONLINE / ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง