TNN online พนักงานมีทักษะ "ดิจิทัล" เงินเดือนสูงกว่างานอื่น ร้อยละ 65 !

TNN ONLINE

Wealth

พนักงานมีทักษะ "ดิจิทัล" เงินเดือนสูงกว่างานอื่น ร้อยละ 65 !

พนักงานมีทักษะ ดิจิทัล เงินเดือนสูงกว่างานอื่น ร้อยละ 65 !

ผลสำรวจพบว่า แรงงานในเอเชียแปซิฟิก ที่มีทักษะดิจิทัล อาจมีรายได้หรือเงินเดือนมากกว่าพนักงานทั่วไปถึงร้อยละ 65

Amazon Web Services และ Gallup บริษัทที่ปรึกษาด้านสถานที่ทำงาน สำรวจถึงสิทธิประโยชน์ของพนักงานที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ตั้งแต่ทักษะขั้นพื้นฐานไปจนถึงทักษะระดับสูง จากพนักงานมากกว่า 30,000 คน และนายจ้าง 9,000 รายใน 19 ประเทศเข้าร่วมการสำรวจ ผลสำรวจชี้ให้เห็นว่า หากเทียบพนักงานที่มีวุฒิการศึกษาเดียวกันและประสบการณ์การทำงานเหมือนกัน พนักงานในเอเชียแปซิฟิกที่มี ทักษะดิจิทัลขั้นสูงอาจมีรายได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ทักษะดิจิทัลในที่ทำงานถึงร้อยละ 65 แม้แต่พนักงานที่ใช้ทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐาน เช่น การส่งอีเมลหรือการประมวลผลคำก็ยังได้มี รายได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ทักษะดิจิทัลในที่ทำงานถึงร้อยละ 39


ความต่างนี้ยิ่งเห็นชัดในประเทศ สิงคโปร์และอินโดนีเซีย ซึ่งพนักงานที่ใช้ทักษะดิจิทัลในระดับใดก็ตามจะได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นร้อยละ 97 และ ร้อยละ 93 เมื่อเทียบกับพนักงานที่ไม่ได้ใช้ดิจิทัล สำหรับประเทศ ไทย บุคลากรที่มีทักษะดิจิทัลขั้นสูงจะมีรายได้มากกว่า ร้อยละ 57


นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบว่าแรงงานที่มีทักษะด้านดิจิทัล จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม หรือ GDP ของภูมิภาคได้ประมาณ 4.7 ล้านล้านดอลลาร์ สำหรับบุคลากรในประเทศไทยที่ใช้ทักษะด้านดิจิทัลขั้นสูง ผลสำรวจพบว่าจะช่วยสร้างรายได้ประมาณ 75,800 ล้านดอลลาร์ (หรือคิดเป็น 930,800 ล้านบาท) ให้กับ GDP ของประเทศ


รายงานยังเผยอีกว่าร้อยละ 72 ของนายจ้างในเอเชียแปซิฟิกพบว่า การจ้างแรงงานที่มีทักษะดิจิทัลเป็นเรื่องท้าทาย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะข้อกำหนดระดับปริญญาตรีที่เป็นข้อจำกัดในการเปิดรับสมัครงาน เนื่องจากมีสัดส่วนถึงร้อยละ 63 ของคนทำงานด้านดิจิทัลที่ มีใบรับรองด้านดิจิทัล แต่ไม่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สิ่งนี้ทำให้ไม่มีสิทธิ์สมัครงานแม้ว่าจะมีทักษะที่จำเป็นก็ตาม


ทั้งนี้ ทักษะดิจิทัลขั้นพื้นฐาน อาทิ การใช้อีเมล การใช้ซอฟต์แวร์ในสำนักงาน และโซเชียลมีเดีย ทักษะดิจิทัลระดับกลาง ได้แก่ การออกแบบเว็บไซต์ (drag-and-drop website design) การแก้ไขปัญหาแอปพลิเคชัน (troubleshooting applications) และการวิเคราะห์ข้อมูล ทักษะด้านดิจิทัลระดับสูง ได้แก่ สถาปัตยกรรมคลาวด์หรือการบำรุงรักษาระบบคลาวด์ การพัฒนาซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชัน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และแมชชีนเลิร์นนิ่ง ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง