TNN online "ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2565" ใครได้สิทธิบ้าง-มีขั้นตอนอย่างไรเช็กเลย!

TNN ONLINE

Wealth

"ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2565" ใครได้สิทธิบ้าง-มีขั้นตอนอย่างไรเช็กเลย!

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2565 ใครได้สิทธิบ้าง-มีขั้นตอนอย่างไรเช็กเลย!

"ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2565" กรมสรรพากร เปิดรายละเอียดใครได้สิทธิบ้างและมีขั้นตอนยื่นแบบแสดงรายการภาษีอย่างไร เช็กที่นี่

"ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2565" กรมสรรพากร เปิดรายละเอียดใครได้สิทธิบ้างและมีขั้นตอนยื่นแบบแสดงรายการภาษีอย่างไร เช็กที่นี่

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบหลักการมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากภาครัฐในปีภาษี 2565 เพื่อทำให้การบริโภคภายในประเทศขยายตัว อันเป็นผลดีต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริม และสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชน และระบบเศรษฐกิจ จึงได้ออกร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร จำนวน 1 ฉบับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว 

จึงได้กำหนดให้เงินได้ที่ผู้มีเงินได้ที่ได้ได้รับเป็นเงินสนับสนุน ค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากภาครัฐ ดังต่อไปนี้เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

รายละเอียดยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

1. เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับเป็นค่าอาหาร

ค่าเครื่องดื่ม และค่าซื้อสินค้าหรือบริการที่ได้ใช้จ่ายผ่านระบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ ตามโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5

2. เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับเป็นค่าที่พัก

ค่าอาหาร ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ค่าสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ ค่ารถเช่าหรือเรือเช่าเพื่อการท่องเที่ยวหรือค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ตามโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

3. ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับเป็นค่าเดินทาง

และค่าซื้อแพ็กเกจทัวร์จากผู้ประกอบการนำเที่ยวตามโครงการทัวร์เที่ยวไทย

4. ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับเป็นค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

ค่าซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 5

5. ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับเป็นค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

ค่าซื้อสินค้าหรือบริการจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 และโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 ตามโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 3

6. ประโยชน์อื่นใดที่ได้รับตามโครงการบรรเทาผลกระทบราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ

7. ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ที่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

8. ค่าตอบแทนในการให้คำปรึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุข

เพื่อรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

9. ค่าตอบแทนในการให้บริการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ที่กระทรวงสาธารณสุขจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกสถานพยาบาลตามที่

ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง

ขั้นตอนยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ทั้งนี้ ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่ได้รับเงินจากการสนับสนุน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นๆ ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษี 2565 จากภาครัฐตาม 9 ข้อดังกล่าว ไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมินในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีในปีภาษี 2565 แต่อย่างใด

มาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินสนับสนุน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากภาครัฐในปีภาษี 2565 จะสามารถช่วยลดผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อภาคธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวรวมถึงภาคธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง 

ทั้งยังช่วยบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับการบรรเทาภาระภาษีและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังช่วยลดผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานต่อผู้ประกอบอาชีพอีกด้วย

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161
ข้อมูลจาก กรมสรรพากร

ภาพจาก AFP / TNN ONLINE


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง