TNN online "บ้านล้านหลัง เฟส3" เปิดเงื่อนไข วงเงินเท่าไหร่ ระยะกู้สูงสุดกี่ปี ยื่นกู้ได้ถึงตอนไหน?

TNN ONLINE

Wealth

"บ้านล้านหลัง เฟส3" เปิดเงื่อนไข วงเงินเท่าไหร่ ระยะกู้สูงสุดกี่ปี ยื่นกู้ได้ถึงตอนไหน?

บ้านล้านหลัง เฟส3 เปิดเงื่อนไข วงเงินเท่าไหร่ ระยะกู้สูงสุดกี่ปี ยื่นกู้ได้ถึงตอนไหน?

เปิดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข "โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3" หลัง ครม.ไฟเขียว วงเงินกู้เท่าไหร่ ระยะกู้สูงสุดไม่เกินกี่ปี ยื่นกู้ได้ถึงตอนไหน เช็กเลยที่นี่

เปิดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข  "โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3" หลัง ครม.ไฟเขียว วงเงินกู้เท่าไหร่ ระยะกู้สูงสุดไม่เกินกี่ปี ยื่นกู้ได้ถึงตอนไหน เช็กเลยที่นี่


นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี วันนี้ (21 กุมภาพันธ์  2566)  เห็นชอบโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3)  ของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยอนุมัติวงเงินรวม  2,193.76 ล้านบาท  ชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยรับตามแผนวิสาหกิจของ ธอส. กับรายได้ดอกเบี้ยรับจากโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3 


ทั้งนี้  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มคนวัยทำงานหรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อ วงเงิน 20,000 ล้านบาท  ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรน ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในระดับราคาที่ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเช่นเดียวกับโครงการบ้านล้านหลังและโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2

 

สาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

 

-หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข  : 

ที่อยู่อาศัยใน กทม. และปริมณฑล และ ตจว. ในราคาซื้อขายไม่เกิน 1.5  ล้านบาท/หน่วย เช่น ที่อยู่อาศัยที่สร้างบนที่ดินของตนเอง หรือที่อยู่อาศัยที่สร้างใหม่ สร้างเสร็จพร้อมอยู่ที่สร้างบนที่ดินของเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ หรือที่ดินของรัฐ ที่ดินของการเคหะแห่งชาติ บ้านมือสองและทรัพย์สินรอการขาย (Non-Performing Assets : NPAs) ของสถาบันการเงิน ของรัฐ (SFI) ทรัพย์สินรอการขายของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM) และบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) รวมท้ังทรัพย์รอการขายของกรมบังคับคดี เป็นต้น

 

-กลุ่มเป้าหมาย  :  ประชาชนทั่วไป

 

-วงเงินโครงการ  : 20,000 ล้านบาท

 

-ประเภทสินเชื่อ/ วงเงินกู้/ ระยะเวลาการกู้  :  วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 1.5 ล้านบาท/หน่วย ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี

 

-อัตราดอกเบี้ย  :    

ปีที่  1-5  : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี  ปีที่ 6-7 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR -  2.00 ต่อปี  ปีที่ 8 ตลอดจนอายุสัญญากู้เงิน  

-  กรณีรายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR - 0.75  ต่อปี    

-  กรณีสวัสดิการหักเงินเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR - 1.00 ต่อปี   

-  กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ฯ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR

 

-ฟรีค่าธรรมเนียม :  

ค่าประเมินราคาหลักประกัน ไม่เกิน 2,300 บาท  และค่าจดทะเบียน นิติกรรมจำนอง ร้อยละ 1 ของวงเงินจำนอง

 

-ระยะเวลา โครงการ ฯ :   

ยื่นคำขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ ครม. มีมติเห็นชอบถึงสิ้นสุดโครงการวันที่ 30  ธ.ค. 2568  หรือเมื่อ ธอส. ให้สินเชี่อเต็มตามกรอบวงเงินของโครงการแล้ว              

 

 ทั้งนี้  ธอส. จะได้รับความชดเชยส่วนต่างระหว่างรายได้ดอกเบี้ยรับตามแผนวิสาหกิจของ ธอส. กับรายได้ดอกเบี้ยรับจากโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3  จำนวนเงิน  2,193.76 ล้านบาท       

 

ปัจจุบันโครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 2 มียอดคำขอสินเชื่อเต็มกรอบวงเงิน  20,000  ล้านบาทแล้ว โดย ณ วันที่ 26 ธ.ค. 65  ธอส. มียอดอนุมัติสินเชื่อจำนวน  22,240  ราย วงเงิน 19,937.46  ล้านบาท 

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า  นายกรัฐมนตรียังย้ำในที่ประชุม ครม. ว่า การจัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชน เป็นหนึ่งในนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล  เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่ของตนเองในระดับราคาที่เหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง จึงอยากขอให้การดำเนินโครงการ ฯ มีการกระจายตัวทั้งในเขตเมือง และตามเส้นทางคมนาคม รถไฟฟ้า หรือ รถไฟรางคู่ เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของชุมชน และเขตเศรษฐกิจด้วย


บ้านล้านหลัง เฟส3 เปิดเงื่อนไข วงเงินเท่าไหร่ ระยะกู้สูงสุดกี่ปี ยื่นกู้ได้ถึงตอนไหน?


ที่มา รัฐบาล

ภาพจาก TNN Online
ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง