TNN online ทำความรู้จักกับหุ้นน้องใหม่ บมจ. เชฎฐ์ เอเชีย (CHASE)

TNN ONLINE

Wealth

ทำความรู้จักกับหุ้นน้องใหม่ บมจ. เชฎฐ์ เอเชีย (CHASE)

ทำความรู้จักกับหุ้นน้องใหม่  บมจ. เชฎฐ์ เอเชีย (CHASE)

ทำความรู้จักกับหุ้นน้องใหม่ บมจ. เชฎฐ์ เอเชีย (CHASE)

ทำความรู้จักกับหุ้นน้องใหม่  บมจ. เชฎฐ์ เอเชีย (CHASE)บมจ. เชฎฐ์ เอเชีย หนึ่งในผู้นำธุรกิจบริหารหนี้สินและจัดเก็บหนี้ครบวงจร พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 21 ก.พ.2566 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 5,757.78 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “CHASE”


CHASE เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) (RS) ที่ให้บริการด้านบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (AMC) (เน้นไม่มีหลักประกัน) และการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้สิน (Collection) รวมถึงการดำเนินคดีแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์ในธุรกิจยาวนานกว่า 25 ปีCHASE มีทุนชำระแล้ว 992,720,900 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนจำนวนรวม 562 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน 417 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมของบริษัท อาร์เอส มอลล์ จำกัด (บริษัทย่อยของ RS) 145 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 2.90 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 1,209.30 ล้านบาท โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 5,757.78 ล้านบาท


นายประชา ชัยสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เชฎฐ์ เอเชีย (CHASE) เปิดเผยว่าจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนมาใช้ในการลงทุนขยายพอร์ตเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) และเพิ่มประสิทธิภาพของบริการติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้สินที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดศักยภาพของ CHASE ในฐานะผู้นำการให้บริการจัดการหนี้สินอย่างครบวงจร


CHASE มีผู้ถือหุ้น 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) ครอบครัวชัยสุวรรณ ถือหุ้น 51.43% 2) กลุ่มบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 21.35% และ 3) BNP MELLON NOMINEES LIMITED ถือหุ้น 3.53% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มีการพิจารณาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) โดยราคาที่เสนอขายคิดเป็นอัตราส่วน


ราคาต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Price to Book Value : P/BV) เท่ากับ 2.82 เท่า เมื่อเทียบกับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value Per Share) ที่ 1.03 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากมูลค่าตามบัญชีตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (Fully Diluted) ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

ข่าวแนะนำ