TNN online เปิดสาเหตุ ทำไมคนไทยบริโภค "ข้าว" น้อยลง โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ

TNN ONLINE

Wealth

เปิดสาเหตุ ทำไมคนไทยบริโภค "ข้าว" น้อยลง โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ

เปิดสาเหตุ ทำไมคนไทยบริโภค ข้าว น้อยลง โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ

เปิดสาเหตุ ทำไมคนไทยบริโภค "ข้าว" น้อยลง โดยเฉพาะเด็ก วัยรุ่น และวัยทำงาน คนที่อยู่ในกรุงเทพฯ บริโภคข้าวน้อยที่สุด

ปัจจุบันสังคมเมือง และความเร่งรีบ ทำให้ความนิยมบริโภคข้าวลดลง โดย 5 ปีที่ผ่านมา การบริโภคข้าวของคนไทยลดลงร้อยละ 25 โดยเฉพาะเด็ก วัยรุ่น และวัยทำงาน ยิ่งเป็นคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีการบริโภคข้าวน้อยที่สุด 

สาเหตุบริโภค "ข้าว" น้อยลง

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ปัจจุบันการบริโภคข้าวของคนไทยมีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากวิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความเร่งรีบของสังคมเมือง ความนิยมบริโภคอาหารคาร์โบไฮเดรตชนิดอื่น

คนไทยกินข้าวเฉลี่ย

เมื่อปี 2561 คนไทยเคยกินข้าวเฉลี่ยสูงถึง 100 กก./คน/ ปี 

ตอนนี้คนไทยกินข้าวเหลือเพียง 75 กก./คน/ปี หรือลดลงกว่าร้อยละ 25 

โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรวัยเด็กวัยรุ่นและวัยทำงาน ที่กินข้าวเฉลี่ยเพียง 72 กก./คน/ปี เท่านั้น 

กรุงเทพฯ การบริโภคข้าวลดลงเหลือ 50 กก./คน/ปี

รณรงค์บริโภคข้าวไทย

กรมการค้าภายใน จึงร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวไทย ณ อาคารศูนย์การค้าเอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อผลักดันให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญของข้าวไทยมีความรู้ความเข้าใจ และรู้จักข้าวไทยมากขึ้น 

ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการกระจายและกระตุ้นให้มีการบริโภคข้าวมากขึ้นและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวนา โดยข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของไทย ในหนึ่งปีข้าวสามารถทำรายได้ให้กับประเทศไม่น้อยกว่า 100,000 ล้านบาท

คุณค่าทางอาหาร

การจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวไทยยังสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ข้าวไทยที่มีหลากหลายซึ่งมีคุณค่าทางอาหารโปรตีนและวิตามินหลากหลายมีทั้งสายพันธุ์ให้น้ำตาลน้อยไม่ทำให้อ้วน อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังช่วยกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนได้รับทราบวิธีการนำข้าวหลากหลายชนิดมาหุงผสมกัน เพื่อสร้างเอกลักษณ์ในแต่ละครัวเรือน เช่น การหุงข้าวเจ้าผสมกับข้าวเหนียวหรือข้าวกล้อง เพื่อให้ได้รสชาติแตกต่าง 

ทั้งนี้ กรมการค้าภายใน จัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคข้าวไทย ให้กับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนคนรุ่นใหม่ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ อย่างต่อเนื่องและร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียงเพื่อส่งเสริมการบริโภคข้าวในสถานศึกษาต่อไป โดยเชื่อมั่นว่าจะช่วยกระตุ้นและสร้างความ ต้องการบริโภคข้าวไทยในกลุ่มวัยรุ่นในอีกทางหนึ่งภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง