TNN online ราชกิจจาฯประกาศให้ 5 พ.ค.2566 เป็น "วันหยุดธนาคาร" เพิ่มอีก 1 วัน

TNN ONLINE

Wealth

ราชกิจจาฯประกาศให้ 5 พ.ค.2566 เป็น "วันหยุดธนาคาร" เพิ่มอีก 1 วัน

ราชกิจจาฯประกาศให้ 5 พ.ค.2566 เป็น วันหยุดธนาคาร เพิ่มอีก 1 วัน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันหยุดธนาคารเพิ่มอีก 1 วัน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันหยุดธนาคารเพิ่มอีก 1 วัน


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที สนส. 7/2566 เรื่อง การกําหนดวันหยุดทําการของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ


1.เหตุผลในการออกประกาศ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 กําหนดให้เพิ่มวันหยุดราชการ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศ นั้น ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้วเห็นสมควรกําหนดวันหยุดทําการของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้

2.อํานาจตามกฎหมาย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดวันหยุดทําการของสถาบันการเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ อาศัยอํานาจตามมาตรา 120/1 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กําหนดวันหยุดทําการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

3.ขอบเขตการบังคับใช้ ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง

4. ข้อกําหนดวันหยุดทําการเป็นกรณีพิเศษ กําหนดให้วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นวันหยุดทําการของสถาบันการเงินและสถาบัน การเงินเฉพาะกิจเพิ่มเป็นกรณีพิเศษเพิ่มเติมอีก 1 วัน

5. วันเริ่มต้นบังคับใช้ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เศรษฐวุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย


ราชกิจจาฯประกาศให้ 5 พ.ค.2566 เป็น วันหยุดธนาคาร เพิ่มอีก 1 วัน

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง