TNN online ดีเดย์ 1 ก.พ.นี้ ข้าราชการ-ลูกจ้างยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านออนไลน์

TNN ONLINE

Wealth

ดีเดย์ 1 ก.พ.นี้ ข้าราชการ-ลูกจ้างยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านออนไลน์

ดีเดย์ 1 ก.พ.นี้ ข้าราชการ-ลูกจ้างยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญผ่านออนไลน์

ข้าราชการ-ลูกจ้างที่เกษียณ 1 ต.ค. 66 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองผ่านออนไลน์ได้ล่วงหน้า 8 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ก.พ.นี้ เป็นต้นไป

ข้าราชการ-ลูกจ้างที่เกษียณ 1 ต.ค. 66 ยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองผ่านออนไลน์ได้ล่วงหน้า 8 เดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ก.พ.นี้ เป็นต้นไป

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงการบริการภาครัฐมากยิ่งขึ้นผ่านระบบรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้สอดคล้องกับริบทและก้าวทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้มีการยกระดับปรับเปลี่ยนการให้บริการผ่านระบบออนไลน์มากยิ่งขึ้นตามลำดับ

นางสาวรัชดา กล่าวว่า รัฐบาลโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้อำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 สามารถยื่นคำขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้าผ่านออนไลน์ ก่อนวันครบเกษียณอายุได้ 8 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป 

สามารถยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing) หรือ ระบบ e-Filing ผ่านเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง หรือผ่านแอปพลิเคชั่น “Digital Pension” ได้ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุได้รับบำเหน็จบำนาญและสิทธิสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน สามารถขอรับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้แล้ววันนี้ ผ่าน 4 ช่องทาง คือ  

1. แอปพลิเคชั่น“Digital Pension” ทั้งระบบ iOS และ Andriod   

2. เว็บไซต์ https://dps.cgd.go.th/efiling-pension  

3. ส่วนราชการผู้เบิก โดยให้ติดต่อส่วนราชการผู้เบิกเพื่อขอให้ส่งหนังสือฯ ตามที่อยู่ปัจจุบัน หรือไปรับได้ที่ส่วนราชการผู้เบิก 

4. กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังเขต/สำนักงานคลังจังหวัด 

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมบัญชีกลาง โทร.02-270-6400 ในวัน เวลาราชการภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง