TNN online ผู้ประกอบการ จี้รัฐ ขยายมาตรการ "ลดภาษีดีเซล" อีก 2-3 เดือน

TNN ONLINE

Wealth

ผู้ประกอบการ จี้รัฐ ขยายมาตรการ "ลดภาษีดีเซล" อีก 2-3 เดือน

ผู้ประกอบการ จี้รัฐ ขยายมาตรการ ลดภาษีดีเซล อีก 2-3 เดือน

ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย จี้รัฐ ขยายมาตรการลดภาษีดีเซล เหตุจากผู้ประกอบการอ่วมต้นทุนสูงรอบด้าน

นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ต้องการให้ภาครัฐโดยกระทรวงการคลัง ขยายมาตรการลดภาษีสรรพสามิตดีเซล 5 บาทต่อลิตร ที่จะสิ้นสุดวันที่ 22 มกราคม 2566 ต่อไปอีกอย่างน้อย 2-3 เดือน 

ผู้ประกอบการ จี้รัฐ ขยายมาตรการ ลดภาษีดีเซล อีก 2-3 เดือน

เพื่อดูแลราคาดีเซลขายปลีกไม่เกิน 35 บาทต่อลิตร เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังคงอ่อนไหวจากปัจจัยต้นทุนของผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นรอบด้าน ทั้งค่าไฟฟ้า ค่าแรงงานขั้นต่ำ ดอกเบี้ยที่แนวโน้มยังสูงต่อ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการปรับขึ้นราคาดีเซลเกินจากอัตรานี้จะกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมทันที 

ผู้ประกอบการ จี้รัฐ ขยายมาตรการ ลดภาษีดีเซล อีก 2-3 เดือน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งฯ อยากให้รัฐออกมาตรการที่ทำให้ราคาดีเซลไม่ปรับสูงขึ้นไปกว่าเดิมหรือลดลง  

ด้านนายธนิต โสรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ (V-SERVE GROUP) ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ของไทย กล่าวว่า มาตรการลดภาษีดีเซล 5 บาทต่อลิตรของกระทรวงการคลังที่ เห็นว่าควรจะต่ออายุไปอีก 3 เดือน เนื่องจากขณะนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกเริ่มอ่อนตัวลงแล้ว ประกอบกับเศรษฐกิจจำเป็นต้องดูแลในช่วงกำลังฟื้นตัว


ที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN 


ข่าวแนะนำ