TNN online เช็กเงื่อนไข “ช้อปดีมีคืน” ใช้จ่ายอะไรลดหย่อนภาษีได้ 4 หมื่น

TNN ONLINE

Wealth

เช็กเงื่อนไข “ช้อปดีมีคืน” ใช้จ่ายอะไรลดหย่อนภาษีได้ 4 หมื่น

เช็กเงื่อนไข “ช้อปดีมีคืน” ใช้จ่ายอะไรลดหย่อนภาษีได้ 4 หมื่น

เริ่มแล้วมาตรการ “ช้อปดีมีคืน” เช็กเงื่อนไขใช้จ่ายอะไรลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ 4 หมื่นบาท

มาตรการ “ช้อปดีมีคืน ปี 2566” ของขวัญปีใหม่จากกระทรวงการคลังได้เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ที่ผ่านมา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาการบริโภคในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นและการอ่าน อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีและการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ 

ทั้งนี้ มาตรการ “ช้อปดีมีคืน ปี 2566” กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ สำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักรให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

 รวมถึงค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และค่าซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท 

เช็กเงื่อนไข “ช้อปดีมีคืน” ใช้จ่ายอะไรลดหย่อนภาษีได้ 4 หมื่น

เงื่อนไขการรับสิทธิลดหย่อนภาษีจาก “ช้อปดีมีคืน”
1.ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 30,000 บาท จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบกระดาษหรือใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพากร
2.ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 10,000 บาท จากส่วนที่เกิน ทั้งนี้จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรเท่านั้น

สินค้าอะไรไม่ร่วมมาตรการ “ช้อปดีมีคืน”

1.สุรา เบียร์ และไวน์ 

2.ยาสูบ 

3.รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ 

4.หนังสือพิมพ์และนิตยสาร 

5.ค่าบริการจัดนำเที่ยว 

6.ค่าที่พักในโรงแรม 

7.ค่าสาธารณูปโภค 

8.ค่าน้ำประปา 

9.ค่าไฟฟ้า 

10.ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ 

11.ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

12.ค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว (ซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แม้จะจ่ายค่าบริการในช่วงระยะเวลามาตรการ) 

13.ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย 

เช็กเงื่อนไข “ช้อปดีมีคืน” ใช้จ่ายอะไรลดหย่อนภาษีได้ 4 หมื่น


ข้อมูลจาก : ทำเนียบรัฐบาล

ภาพจาก  : AFP 


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง