TNN online "ช้อปดีมีคืน 2566" เช็กที่นี่ ได้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดเท่าไหร่?

TNN ONLINE

Wealth

"ช้อปดีมีคืน 2566" เช็กที่นี่ ได้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดเท่าไหร่?

ช้อปดีมีคืน 2566 เช็กที่นี่ ได้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดเท่าไหร่?

เช็กรายละเอียดก่อนเข้าร่วมมาตรการ "ช้อปดีมีคืน 2566" ได้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดคืนเท่าไหร่และใช้ลดหย่อนภาษีปีไหน

"ช้อปดีมีคืน 2566" คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประมาณ 42,000 ล้านบาท และจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.12 ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจประเทศ 

สามารถลดหย่อนภาษีจากค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อใช้ลดหย่อนภาษี 2566 คือ ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในช่วงต้นปี 2567

สำหรับผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดา (ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล) ลดหย่อน ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 40,000 บาท

กระทรวงการคลัง โดยกรมสรรพากรตระหนักถึงความสำคัญการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ ทั้งการส่งเสริมการอ่าน จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร เพื่อกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี พร้อมทั้งออกร่างประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" ปี 2566" 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้

1. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 30,000 บาท จะต้องมีใบกำกับภาษี แบบเต็มรูป 

ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากรหรือใบรับซึ่งมีรายการอย่างน้อยตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมระบุชื่อและนามสกุลของผู้มีเงินได้ในรูปแบบกระดาษหรือ e-Tax Invoice หรือ e-Receipt แล้วแต่กรณี

2. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนอีกไม่เกิน 10,000 บาท จะต้องมี e-Tax Invoice หรือ e-Receipt แล้วแต่กรณีเท่านั้น

ทั้งนี้ e-Tax Invoice ตามข้อ 1 และข้อ 2 ในที่นี้หมายความรวมถึง e-Tax Invoice by Email ด้วย

ในการใช้สิทธิลดหย่อนตามข้อ 1 และข้อ 2 ผู้มีเงินได้ต้องจ่ายค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร

ไม่รวมถึงค่าสินค้าหรือค่าบริการ ดังนี้

(1) ค่าสุรา เบียร์ และไวน์

(2) ค่ายาสูบ

(3) ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ

(4) ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ

(5) ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

(6) ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

(7) ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

(8) ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ และค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

(9) ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการและผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าวนอกเหนือจากระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ (วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566) เช่น ค่าสมาชิกต่าง ๆ

(10) ค่าประกันวินาศภัย

3. ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการดังต่อไปนี้จะจ่ายให้แก่ผู้มิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้ 

แต่ต้องได้รับใบรับ ซึ่งมีรายการอย่างน้อยตามมาตรา 105 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร พร้อมระบุชื่อและนามสกุลของผู้มีเงินได้

(1) ค่าซื้อหนังสือ

(2) ค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

(3) ค่าซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว

ช้อปดีมีคืน 2566 มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุดเท่าไหร่

สำหรับผู้ที่สนใจใช้มาตรการช้อปดีมีคืน 2566 จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรายได้เงินได้สุทธิของแต่ละปีจะมาคิดตามอัตราคืนภาษี มีรายละเอียดดังนี้ 

หากเงินได้สุทธิต่อปี 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี (ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ) 

เงินได้สุทธิต่อปี 150,001-300,000 บาท ฐานภาษี 5% มีสิทธิคืนภาษีสูงสุด 2,000 บาท 

เงินได้สุทธิต่อปี 300,001-500,000 บาท ฐานภาษี 10% มีสิทธิคืนภาษีสูงสุด 4,000 บาท

เงินได้สุทธิต่อปี 500,001-750,000 บาท ฐานภาษี 15% มีสิทธิคืนภาษีสูงสุด  6,000 บาท 

เงินได้สุทธิต่อปี 750,001-1,000,000 บาท ฐานภาษี 20% มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 8,000 บาท 

เงินได้สุทธิต่อปี 1,000,001-2,000,000 บาท ฐานภาษี 25% มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 10,000 บาท  

เงินได้สุทธิต่อปี 2,000,001-5,000,000 บาท ฐานภาษี 30% มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 12,000 บาท

เงินได้สุทธิต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป ฐานภาษี 35% มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 14,000 บาท

ช้อปดีมีคืน 2566 เช็กที่นี่ ได้สิทธิลดหย่อนภาษีสูงสุดเท่าไหร่?ข้อมูลจาก กรมสรรพากร

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง