TNN online "ช้อปดีมีคืน 2566" เปิด 8 สินค้าและบริการหมดสิทธิ์ลดหย่อนภาษี

TNN ONLINE

Wealth

"ช้อปดีมีคืน 2566" เปิด 8 สินค้าและบริการหมดสิทธิ์ลดหย่อนภาษี

ช้อปดีมีคืน 2566 เปิด 8 สินค้าและบริการหมดสิทธิ์ลดหย่อนภาษี

"ช้อปดีมีคืน 2566" เปิดเงื่อนไข สินค้าอะไรบ้างไม่เข้าร่วมมาตรการ ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุดกี่บาทเช็กเลยที่นี่!

"ช้อปดีมีคืน 2566" เปิดเงื่อนไข สินค้าอะไรบ้างไม่เข้าร่วมมาตรการ ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุดกี่บาทเช็กเลยที่นี่!


คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบ มาตรการการดำเนินโครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่2566 จากกระทรวงการคลัง มีทั้ง ช้อปดีมีคืน ลดภาษีที่ดิน ค่าธรรมเนียมโอนและอื่นๆอีกมากมาย อาทิ


สำหรับ มาตรการ “ช้อปดีมีคืน ปี 2566” มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาการบริโภคในประเทศ สนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นและการอ่าน อีกทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ

เข้าสู่ระบบภาษีและการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่าย


เป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักรให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าซื้อหนังสือและค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และค่าซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 40,000 บาท โดยแบ่งเป็น 


(1) ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 30,000 บาท จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบกระดาษหรือใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพากร และ 


(2) ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ จำนวนไม่เกิน 10,000 บาท จากส่วนที่เกิน (1) จะต้องมีใบกำกับภาษี

เต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากรเท่านั้น 


สินค้าและบริการที่ไม่เข้าร่วมมาตรการ 

- ค่าซื้อสุรา เบียร์ ไวน์ ค่าซื้อยาสูบ 

- ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ 

- ค่าซื้อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ค่าบริการหนังสือพิมพ์และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

- ค่าบริการจัดนำเที่ยวที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ 

- ค่าที่พักในโรงแรมที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม 

- ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า 

- ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว ซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 ม.ค. 66 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 ก.พ. 66 

- ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย ที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะยาว (ซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2566 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 แม้จะจ่ายค่าบริการในช่วงระยะเวลามาตรการ) และค่าเบี้ยประกันวินาศภัย โดยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด


ช้อปดีมีคืน 2566 เปิด 8 สินค้าและบริการหมดสิทธิ์ลดหย่อนภาษี ภาพจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office

 

ช้อปดีมีคืน 2566 เปิด 8 สินค้าและบริการหมดสิทธิ์ลดหย่อนภาษี


ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง