TNN online คาดการณ์การปรับขึ้นเงินเดือนแต่ละกลุ่มอาชีพในปี 2566

TNN ONLINE

Wealth

คาดการณ์การปรับขึ้นเงินเดือนแต่ละกลุ่มอาชีพในปี 2566

คาดการณ์การปรับขึ้นเงินเดือนแต่ละกลุ่มอาชีพในปี 2566

คาดการณ์การปรับขึ้นเงินเดือนแต่ละกลุ่มอาชีพในปี 2566

มีการคาดการณ์ว่า อัตราการขึ้นเงินเดือนในปี 2566 จะปรับเพิ่ม 4.5% ซึ่งอัตราการเพิ่มนี้ใกล้เคียงกับอัตราที่เกิดขึ้นจริงในปีนี้ ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อ ราคาพลังงาน และราคาน้ำมันปรับสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลการเติบโตของเศรษฐกิจที่ดีขึ้น และสถานการณ์โดยรวมที่กลับเข้าสู่ระดับก่อนหน้าวิกฤตโรคระบาด


โดยแนวโน้มผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยที่คาดการณ์ว่าจะปรับขึ้น 3.8% ในปี 2566 ซึ่งเป็นอัตราที่สูงที่สุดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา แนวโน้มการปรับขึ้นค่าตอบแทนของไทยที่ 4.5% นั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกเล็กน้อย (ไม่รวมอินเดีย ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565) ที่มีอัตราการปรับขึ้นเฉลี่ย 4.4%


ทั้งนี้ อัตราค่ากลางของค่าตอบแทนที่ปรับสูงขึ้นขึ้นในภูมิภาคเอเชีย สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของค่าตอบแทนในตลาดแรงงานในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยมีการประมาณการอัตราค่าตอบแทนที่ปรับตัวสูงถึงระดับ 7.1% ในประเทศเวียดนาม เทียบกับ 2.2% ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งต่ำที่สุดในภูมิภาค


ทั้งนี้คาดว่าอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์ จะมีอัตราการขึ้นเงินเดือนสูงสุดอยู่ที่ 4.9%, 4.8% และ 4.8% ตามลำดับ ซึ่งการคาดการณ์การปรับอัตราการขึ้นเงินเดือนในครั้งนี้นับว่าใกล้เคียงกับช่วงก่อนหน้าเกิดวิกฤตโรคระบาดที่ 5%


ยกเว้นอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมประกันชีวิต ซึ่งการคาดการณ์การปรับอัตราการขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 4.5% และ 4.0% ตามลำดับ แม้อุปสงค์ต่อภาคยานยนต์และประกันชีวิตจะเพิ่มขึ้น แต่ก็ยังไม่กลับคืนสู่ระดับก่อนหน้าวิกฤตโรคระบาด


“การปรับอัตราการขึ้นเงินเดือนนี้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราเงินเฟ้อ และการที่ค่าจ้างขั้นต่ำในประเทศไทยปรับขึ้นในช่วงกลางปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้แรงงานที่มีรายได้น้อยคลายความกังวลในด้านค่าครองชีพที่สูงขึ้น"
.

แม้การปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนี้อาจส่งผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ เพราะทำให้มีเงินหมุนเวียนในมือประชาชนมากขึ้นและเพิ่มแรงกดดันให้ภาคธุรกิจ แต่แนวโน้มเศรษฐกิจโดยรวมของไทยยังคงสดใสเมื่อเทียบกับช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

คาดการณ์การปรับขึ้นเงินเดือนแต่ละกลุ่มอาชีพในปี 2566

ข่าวแนะนำ