TNN online แบงก์กสิกรไทยเด้งรับกนง.ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้รายใหญ่

TNN ONLINE

Wealth

แบงก์กสิกรไทยเด้งรับกนง.ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้รายใหญ่

แบงก์กสิกรไทยเด้งรับกนง.ขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้รายใหญ่

ธนาคารกสิกรไทยประกาศขึ้นเงินฝากประจำสูงสุด 0.50% ส่วนเงินกู้ปรับขึ้นเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ 0.25% มีผล 3 ต.ค.นี้

 นายกฤษณ์ จิตต์แจ้ง กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารตอบสนองต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคาและเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวของธปท. แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เศรษฐกิจไทยสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องและเพื่อเพิ่มกำลังซื้อและช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการรายเล็กในภาวะที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง ธนาคารจึงปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำให้สูงขึ้น 0.10% - 0.50% 


สำหรับฝั่งเงินกู้นั้น เพื่อให้กระทบลูกค้ารายย่อยน้อยที่สุดธนาคารจึงส่งผ่านอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยปรับเพิ่มดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเฉพาะลูกค้ารายใหญ่ 0.25% มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ดังนี้


-อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา (MLR)  ปรับเพิ่ม 0.25% จาก 5.47% เป็น 5.72%

-อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ปรับเพิ่ม 0.25% จาก 5.84% เป็น 6.09%


ที่มาธนาคารกสิกรไทย 

ภาพประกอบ  TNN ONLINE 

 

ข่าวแนะนำ